Fikk råd fra Rbk-pro­fil før prøve­spil­let med Start

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Det er kun uker si­den han sig­ner­te for en ny klubb. Nå vil Liam Youl­ley fra Aust­ra­lia bli Start-spil­ler

– Jeg vil­le prø­ve noe nytt. Jeg er ute av kon­trakt, så jeg er på ut­kikk etter en ny klubb, sier Liam Youl­ley.

20-årin­gen fra Aust­ra­lia skal tre­ne med Start i halv­an­nen uke. Han kom til Nor­ge og Kris­tian­sand for noen da­ger si­den, men den noe lan­ge rei­sen gjor­de at han ikke tren­te med klub­ben før ons­dag.

At Youl­ley er på jakt etter en ny klubb, er vans­ke­lig å for­stå om man tar et kjapt søk på in­ter­nett. 24. mai kun­ne nem­lig Syd­ney Olym­pic FC med­de­le at de had­de sig­nert midt­bane­spil­le­ren, og at han var spille­klar al­le­re­de til nes­te kamp.

Men skul­le det vise seg at Youl­ley er en spil­ler Starts øns­ker å sat­se på, skal ikke den au­st­rals­ke klub­ben stå i vei­en.

– Jeg sig­ner­te med dem for å kom­me i form igjen. Jeg had­de en tøff av­slut­ning på se­son­gen med min gam­le klubb. De sig- ner­te meg for å spil­le et par kam­per, men vi er enig om at jeg kan gå hvis jeg vil­le det. Så det er ikke noe pro­blem rundt den kon­trak­ten, sier Youl­ley til Fædre­lands­ven­nen etter endt tre­nings­økt tors­dag.

Youl­ley spil­te tid­li­ge­re i Wes­tern Syd­ney Wan­de­res i den øvers­te di­vi­sjo­nen i Aust­ra­lia. Der fikk han iføl­ge la­gets nett­side fire Akam­per og sco­ret ett mål. Han har også fle­re U-lands­kam­per for Aust­ra­lia.

I 2015 ble han kå­ret til årets spil­ler i den au­st­rals­ke Na­tio­nal Youth League.

Prøve­spil­let kom i or­den gjen­nom sam­me agent som Alex Gers­bach, Ro­sen­borg-back­en, bru­ker. Youl­ley for­tel­ler at han kjen­ner Gers­bach gjen­nom lands­la­get, og at han har for­hørt seg med kom­pi­sen om hvor­dan norsk fot­ball er.

– Han har sagt at det er vel­dig an­ner­le­des her. At det er vel­dig fy­sisk, men at jeg vil ha mu­lig­he­ter til å til­pas­se meg det. Han er på fe­rie i Hel­las for øye­blik­ket, men når han er hjem­me skal jeg ta kon­takt med han igjen, sier Youl­ley.

FOTO: STEFFEN STENERSEN

Liam Youl­ley på tre­ning med Start tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.