– Kvin­ner i sty­ret en be­ri­kel­se

– Det vil være en be­ri­kel­se for Sam­fun­dets sko­le å ha kvin­ner i sty­ret, sier Krfs Hans Fred­rik Grø­van.

Faedrelandsvennen - - NY­HE­TER - TEKST: BJØRN MAR­KUS­SEN bjorn.mar­kus­sen@fvn.no

Fre­dag kun­ne Fædre­lands­ven­nen for­tel­le at Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det (LDO) ut­ta­ler at det er « i strid med for­bu­det mot dis­kri­mi­ne­ring » når kvin­ner ikke kan vel­ges til sty­ret for Sam­fun­dets sko­ler.

– Jeg vil an­be­fa­le Me­nig­he­ten Sam­fun­det å løse det­te på den må­ten om­bu­det pe­ker på, sier Krfs Hans Fred­rik Grø­van, som re­pre­sen­te­rer Vest-ag­der på Stor­tin­get.

Kvin­ner kan ikke ha po­si­sjo­ner der de må ta stil­ling til re­li­giø­se spørs­mål, me­ner Sam­fun­det, men LDO sier at me­nig­he­ten kan unn­gå at Skole­sty­ret er nødt til å ta stil­ling til re­li­giø­se spørs­mål ved at sko­len hel­ler ber me­nig­he­tens øvers­te or­gan om råd og god­kjen­ning i de spørs­mål som be­rø­rer det re­li­giø­se.

– På den­ne må­ten kan Sam­fun­det be­hol­de den ar­beids­for­de­ling mel­lom kvin­ner og menn som de­res teo­lo­gi kre­ver. Jeg er sik­ker på at det vil være en be­ri­kel­se for sko­len å ha kvin­ner i sty­ret. Da vil ele­ve­ne – gut­ter og jen­ter som etter hvert skal gjø­re sine yr­kes­valg, ha for­bil­der i skole­le­del­sen som vi­ser at det er be­hov for beg­ge kjønn i uli­ke rol­ler i sam­fun­net, sier han og leg­ger til:

– Det er vik­tig at vi leg­ger til ret­te for at tros­sam­funn kan dri­ve fri­sko­ler som byg­ger på tros­sam­fun­nets re­li­gion og teo­lo­gi. Det er også vik­tig at dis­se sko­le­ne ret­ter seg etter lov­ver­ket.

END­RING IN­NEN­FRA

Etter­som Sam­fun­det har kla­get LDOS av­gjø­rel­se inn for Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­nemn­da, øns­ker ikke Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) på Stor­tin­gets Vest-ag­der­benk å ut­ta­le seg di­rek­te om om­bu­dets kon­klu­sjon.

– Jeg sy­nes det er bra at Like­stil­lings­lo­ven ble inn­skjer­pet i 2010. For inn­til da had­de lo­ven lagt for stor vekt på tros­sam­fun­ne­nes rett til å for­skjells­be­hand­le, sier hun.

Hen­rik­sen har mer­ket seg at hel­ler ikke me­nig­he­tens øvers­te or­gan, Sam­funds­sty­ret, er sam­stem­te. Da de ved­tok kvinne­spørs­må­let i 2014, var det tre av de tolv men­ne­ne som men­te Skole­sty­ret kan åp­nes for kvin­ner.

– Det al­ler bes­te er når end­rin­ger i re­li­giø­se mil­jø­er kom­mer in­nen­fra – og den­ne be­stem­mel­sen hå­per jeg de selv for­and­rer på. Jeg vil heie på de re­li­giø­se le­de­re som har mot til å stil­le spørs­mål ved gam­le etab­ler­te sann­he­ter, sier Ka­ri Hen­rik­sen.

LO­VEN GJEL­DER

Stats­sek­re­tær Mag­nus Thue i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet min­ner om at Like­stil­lings­lo­ven også gjel­der fri­sko­le­ne.

– Den kla­re ho­ved­re­ge­len er at dis­kri­mi­ne­ring på grunn av kjønn er for­budt. Fram til sa­ken er en­de­lig av­gjort av Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­nemn­da blir det feil å kom­men­te­re sa­ken di­rek­te, men vi for­ut­set­ter at sko­len ret­ter seg etter det en­de­li­ge ved­ta­ket, sier han.

Sig­mund Aamodt, for­mann i Sam­funds­sty­ret, tros­sam­fun­nets øvers­te or­gan, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

SCAN­PIX AR­KIV­FOTO: NTB

Stor­tings­po­li­ti­ker fra Vest-ag­der, Hans Fred­rik Grø­van (KRF), me­ner det er vik­tig at krist­ne fri­sko­ler ret­ter seg etter nors­ke lo­ver.

FAK­SI­MI­LE

Fædre­lands­ven­nen skrev i går om Sam­fun­dets brudd på like­stil­lings­lo­vetn i går.

AR­KIV­FOTO: THO­MAS HEG­NA

Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) vil ikke ut­ta­le seg di­rek­te om Like­stil­lings­om­bu­dets kon­klu­sjon, men sy­nes det er bra at Like­stil­lings­lo­ven ble inn­skjer­pet i 2010.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.