❞ Vi har job­bet i mot­vind hele ti­den.

Faedrelandsvennen - - ØKO­NO­MI - TEKST: ROALD AN­KER­SEN roald.an­ker­sen@fvn.no

Det er ikke solgt ei hyt­te på Høy­land på snart to år. Nå går det åt­ten­de sel­ska­pet kon­kurs.

«Ny hyt­te til som­mer­en? Vi rea­li­se­rer din drøm!», re­kla­mer­te In­fra­struk­tur Sør på Finn.no i fe­bru­ar 2016. De solg­te ikke ei enes­te hyt­te.

Sel­ska­pet var etter­føl­ge­ren til Na­tur­hyt­ten AS, Fri­tids­ei­en­dom­mer og de and­re kon­kurs­ram­me­de be­drif­te­ne som har bygd hyt­ter el­ler solgt tom­ter på Høy­land i Lin­des­nes og ved Hødne­bø i Ris­ør.

Tre må­ne­der se­ne­re skif­tet be­drif­ten navn til Smart Bygg & De­sign AS. Enda ett år er gått, og nå er det helt stopp.

7. mai be­gjær­te kem­ne­ren sel­ska­pet kon­kurs.

FLE­RE KRAV

– Det har ikke vært salgs­ak­ti­vi­tet si­den høs­ten 2015. I 2016 ble alle an­sat­te sagt opp. Nå le­ver­te kem­ne­ren inn krav på 118.000 for ar­beids­gi­ver­av­gift. Det vel­ter sel­ska­pet, sier ei­er og dag­lig le­der Rolf At­le Kris­tof­fer­sen. – Kom­mer det fle­re krav?

– Det kom­mer nok noen fra hytte­kjø­pe­re og le­ve­ran­dø­rer. Vi over­tok en del kon­trak­ter fra Na­tur­hyt­ten, men vi in­for­mer­te tid­lig om at sel­ska­pet ikke kun­ne opp­fyl­le for­plik­tel­se­ne, sier Kris­tof­fer­sen.

BLÅS­TE AV GÅR­DE

Kris­tof­fer­sen sier kon­kur­sen en­der hans ka­pit­tel på Høy­land. Han kom selv inn høs­ten 2014 da man­ge hytte­kjø­pe­re al­le­re­de var ra­sen­de og de to nøk­kel­sel­ska­pe­ne Na­tur­hyt­ten AS og Fri­tids­ei­en­dom­mer AS var på vei mot kon­kurs.

NTB Eien­dom, Na­tur­hyt­ten, Fri­tids­ei­en­dom­mer og se­ne­re fle­re and­re fir­ma­er sat­set på å sel­ge bil­lig­hyt­ter i Ris­ør og Lin­des- nes. Re­kla­men sa fer­di­ge hyt­ter til 600.000-700.000 kro­ner på det bil­ligs­te.

Det hele kul­mi­ner­te imid­ler­tid i fe­bru­ar 2015 da Ma­ri­an­ne Rønne­bergs hyt­te blås­te over ende i vin­ter­stor­men. Se­ne­re ble det opp­da­get ulov­lig opp­sat­te hyt­ter, hyt­ter som ikke ble bygd fer­dig og en se­rie av kon­flik­ter.

Gjen­nom hele 2015 do­ku­men­ter­te Fædre­lands­ven­nen at drømmen ble ma­re­ritt for fle­re kun­der av sel­ska­pe­ne.

Kjø­pe­re ven­tet i åre­vis på hyt­te­ne sine. An­sat­te mang­let lønn mens ek­te­fel­le­ne til le­del­sen tjen­te 150.000 kro­ner i må­ne­den. En ad­vo­kat mis­tet ret­ten til ei­en­doms­meg­ling og sel­skap etter sel­skap gikk kon­kurs.

Våren 2015 gikk Fri­tids­ei­en­dom­mer og Na­tur­hyt­ten kon­kurs. Kon­kurs­bo­ene er ennå ikke av­slut­tet.

Da In­fra­struk­tur Sør/smart Bygg & De­sign star­tet sin virk­som­het skrev Fædre­lands­ven­nen at det var sel­skap num­mer åtte som vil­le sel­ge hyt­ter på Høy­land. Sam­ti­dig ble sel­skap num­mer sju ram­met av per­mit­te­rin­ger og snart kon­kurs. Nå gikk etter­føl­ge­ren sam­me vei.

I til­legg har et par and­re sel­ska­per som har vært in­volvert gått sam­me vei; til skifte­ret­ten.

TRA­GISK HIS­TO­RIE

– Hva skjer nå med dem som har kjøpt hyt­ter?

– Det kan ikke jeg si noe om. Hele his­to­ri­en er tra­gisk. Det er gren­ser for hva jeg kan bi­dra med. Hele his­to­ri­en kun­ne vært av­slut­tet for to år si­den, men vi for­søk­te å red­de noe. Det lyk­tes ikke. Vi har job­bet i mot­vind hele ti­den og had­de i rea­li­te­ten in­gen mu­lig­het til å tje­ne pen­ger, sier Rolf At­le Kris­tof­fer­sen.

Han dri­ver fort­satt sel­ska­pet Din And­re Bo­lig AS, som har for­søkt å sel­ge på Høy­land, men Kris­tof­fer­sen sier de ikke skal ha mer med hytte­fel­tet å gjø­re.

FOTO: ROALD AN­KER­SEN

– Vi har job­bet i mot­vind hele ti­den, sier Rolf At­le Kris­tof­fer­sen om hyt­te­ne på Høy­land i Lin­des­nes.

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Ma­ri­an­ne Rønne­bergs hyt­te blås­te ned i stor­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.