Opp­tje­ning fra førs­te kro­ne

Fort­satt fin­nes skjev­he­ter i det nors­ke pen­sjons­sys­te­met. En fersk Fafo-rap­port pe­ker på hvor­dan én av dem kan ret­tes opp.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Pen­sjons­re­for­men, grad­vis inn­ført fra 2010, var et styk­ke akt­ver­dig po­li­tisk hånd­verk. Pen­sjons­sys­te­met den er­stat­tet, vil­le ikke ha vært bære­kraf­tig i sam­funns­ut­vik­lin­gen de nes­te ge­ne­ra­sjo­ne­ne høyst sann­syn­lig vil opp­le­ve. Men det be­tyr ikke at job­ben er slutt­ført. Fort­satt er det åpen­ba­re skjev­he­ter i det nors­ke pen­sjons­sys­te­met. Én er for­skjel­len mel­lom pri­vat og of­fent­lig sek­tor, som kos­ter skatte­be­ta­ler­ne dyrt og gir of­fent­lig sek­tor et util­sik­tet kon­kur­ranse­for­trinn over­for at­trak­tiv ar­beids­kraft. En an­nen er et til­dels ufor­ståe­lig re­gel­verk og til­fel­dig­he­te­nes spill med hen­syn til av­tale­fes­tet før­tids­pen­sjon, afp. I pri­vat sek­tor skal ord­nin­gen eva­lu­eres i lø­pet av kom­men­de vin­ter. En tred­je skjev­het lig­ger i det fak­tum at en del lavt­løn­te, som jo tren­ger pen­sjons­opp­tje­ning minst like mye som høyt­løn­te, har falt uten­om lov om tje­neste­pen­sjon fra 2006. Kon­kret gjel­der det ar­beids­ta­ke­re un­der 20 år, de som står un­der ett år i en stil­ling, har un­der 20 pro­sent stil­lings­an­del el­ler tje­ner un­der én G (for ti­den 93.634 kro­ner). Alt­så ty­pisk del­tids­ar­bei­den­de el­ler vi­ka­rer, ofte unge.

Tje­neste­pen­sjon bør tje­nes opp fra førs­te kro­ne, slik det for­lengst er blitt i folke­tryg­den

Forsk­nings­stif­tel­sen Fafo har nå ut­ar­bei­det en rap­port som pe­ker på hvor­dan det­te sva­ke punk­tet i pen­sjons­sys­te­met kan ret­tes opp. Rap­por­ten, som ble om­talt av Da­gens Næ- rings­liv lør­dag, kon­klu­de­rer blant an­net med at tje­neste­pen­sjon bør tje­nes opp fra førs­te kro­ne, slik det for­lengst er blitt i folke­tryg­den. 3,5 mil­li­ar­der kro­ner an­slås det å kos­te ar­beids­gi­ver­ne. I til­legg fore­slår Fafo en for­enk­ling av sys­te­met for for­valt­ning av fri­po­li­ser fra tid­li­ge­re ar­beids­for­hold. I dag går uri­me­lig sto­re res­sur­ser med til ad­mi­ni­stra­sjon av man­ge små po­li­ser.

Fel­les­for­bun­det og Han­del og Kon­tor, beg­ge Lo-for­bund, har be­stilt rap­por­ten. Til DN sier Han­del og Kon­tors leder, Tri­ne Li­se Sund­nes, at pri­sen på 3,5 mil­li­ar­der kro­ner er lav i for­hold til den fore­slåt­te ord­nin­gens so­sia­le pro­fil.

Vi er i grun­nen enig. Norsk næ­rings­liv må ha råd til å ret­te opp den­ne åpen­ba­re skjev­he­ten i for­hold til en svak ar­beids­ta­ker­grup­pe.

Lavt­løn­te har minst like stort be­hov for tje­ne opp pen­sjon som høyt­løn­te. En Fafo-rap­port pe­ker på hvor­dan skjev­he­ten kan av­hjel­pes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.