Sør Bo­lig får ikke byg­ge mer

Sør Bo­lig blir fra­tatt ansvarsrett for søk­nad, pro­sjek­te­ring og byg­ging i Kris­tian­sand. År­sa­ken er at fir­ma­et ikke har klart å ryd­de opp i bygge­kao­set på Brå­vann Pla­tå fort nok.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

– Det skjer jo in­gen­ting her, sier Si­mon Plau­borg mens han står uten­for fa­mi­li­ens lei­lig­het på Brå­vann Pla­tå. Han er selv tøm­rer og ser med gru på alle fei­le­ne som er be­gått i lei­lig­hets­byg­get der han bor.

Når et fir­ma mister an­svars­ret­ten be­tyr det at de ikke kan påta seg an­svar og ar­beid in­nen­for fag­fel­tet før de igjen opp­fyl­ler vil­kå­re­ne. Sør Bo­lig Eien­dom AS må stan­se pro­sjek­te­ne de har el­ler fin­ne en sam­ar­beids­part­ner som har ansvarsrett for søk­na­der, pro­sjek­te­ring og byg­ging.

I Kris­tian­sand har Sør Bo­lig Eien­dom AS minst fem bo­lig­pro­sjek­ter på gang.

Ad­mi­ni­stra­sjons­sjef Trond Røn­nin­gen i Sør Bo­lig had­de i hel­gen ikke mot­tatt var­se­let, og kun­ne der­for gi be­gren­set med kom­men­ta­rer.

Fædre­lands­ven­nen kjen­ner ikke til om Sør Bo­lig Grup­pen kan el­ler vil bru­ke et av sine and­re fore­tak, som for ek­sem­pel Sør Bo­lig Ut­vik­ling til det­te.

– Vi må se hva var­se­let inne­hol­der og på hvil­ket grunn­lag det vars­les før vi kan ut­ar­bei­de en løs­ning, sier Røn­nin­gen.

– Må UT IGJEN

Sam­ti­dig som kom­mu­nen vars­ler til­bake­trek­king av den lo­ka­le god­kjen­nin­gen, for­tvi­ler hus­kjø­pe­re.

– Vi gle­det oss. Det er et flott om­rå­de med leke­plas­ser, fine tur­om­rå­der og bade­vann rett i nær­he­ten. Men nå er det ikke noe hyg­ge­lig, sier Si­mon Plau­borg.

Den ny­etab­ler­te fa­mi­li­en rakk å flyt­te inn før de fikk barn i vin­ter, men han reg­ner med at de snart må ta med seg den tre må­ne­der gam­le baby­en ut mens Sør Bo­lig gjør fer­dig res­ten av lei­lig­he­ten.

− Vi kan ikke bo her med et lite barn mens de skif­ter vin­du­er, ma­ler og gjør alt det and­re de har lo­vet, sier Plau­borg.

HAR FÅTT NOK

Be­boer­ne i lei­lig­hets­byg­get har fått nok nå.

Det har også Kris­tian­sand kom­mu­ne. Gjen­tat­te til­syn har av­dek- ket fle­re lov­brudd og på­føl­gen­de lov­na­der fra Sør Bo­lig Eien­dom AS. 12. og 16. mai be­søk­te kom­mu­nen bo­li­ge­ne og fant fle­re av­vik.

Sør Bo­lig skrev et langt svar til­ba­ke og lo­vet bed­ring på 15 punk­ter.

Da kom­mu­nen på nytt send­te ut folk 6. juni men­te de at ikke nok had­de skjedd.

UAVHENGIG KONTROLL

«Det er på bak­grunn av de funn som er av­dek­ket, og de­res til­bake­mel­ding at kom­mu­nen nå vars­ler krav om uavhengig kontroll samt var­sel om til­bake­trek­king av alle an­svars­ret­ter», skri­ver kom­mu­nens saks­be­hand­ler Ma­ri­us Raael.

Han gir føl­gen­de be­grun­nel­se: Ved til­syn ble det av­dek­ket feil som er å an­se som en al­vor­lig over­tre­del­se: ▪ Feil i ut­fø­rel­sen som har ve­sent­lig be­tyd­ning for helse, mil­jø el­ler sik­ker­het.

▪ Fra­vær av kva­li­tets­sik­ring/ svikt i kva­li­tets­sik­rin­gen

▪ Fra­vær av kontroll/svikt i kon­trol­len

▪ Unn­la­tel­se av å føl­ge opp på­legg om sik­ring: Det vi­ses i den for­bin­del­se til at kom­mu­nen i etter­tid har un­der­søkt hvor­vidt det fore­lig­ger til­strek­ke­lig sik­ring, men det­te er ikke over­holdt.

Kom­mu­nen pe­ker blant an­net på mang­len­de sik­ring ved en sval­gang i and­re eta­sje, for dår­lig bæ­ring på ter­ras­ser, mang­len­de tet­ning rundt yt­ter­dør, rekk­verk er bygd slik at barn lett kan klat­re over, en trapp er for bratt, det skal være dår­lig dre­ne­ring og for dår­lig brann­sik­ring.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Vi gle­det oss. Det er et flott om­rå­de med leke­plas­ser, fine tur­om­rå­der og bade­vann rett i nær­he­ten. Men nå er det ikke noe hyg­ge­lig, sier Si­mon Plau­borg, her uten­for lei­lig­he­ten han har kjøpt av Sør Bo­lig. Trap­pen bak ham må ri­ves og alle vin­du­ene skal byt­tes.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Gres­set gror gjen­nom ter­ras­sen til Si­mon Plau­borg. – Det had­de ikke vært så far­lig om alt an­net var i or­den. Nå blir det nok et ir­ri­ta­sjons­mo­ment, sier han. Ter­ras­sen over har ikke god nok bære­evne, iføl­ge tøm­re­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.