– Han er be­hand­let fair

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Leder for tek­nisk sty­re, Svein Høi­land, har vært en sterk mot­stan­der av hytte­pro­sjek­tet. Han me­ner Han­sen er be­hand­let fair.

– Vi har vur­dert den­ne sa­ken svært grun­dig, så nå sy­nes jeg han skal gi seg, sier Høi­land.

Hans for­kla­ring på at han vil ha re­du­sert an­tall hyt­ter, er blant an­net at det blir for tett med hyt­ter i om­rå­det.

– Jeg me­ner han skal være for­nøyd med å få byg­ge ti hyt­ter, sier Høi­land.

I sa­kens gang har et av med- lem­me­ne i ut­val­get blitt er­klært in­ha­bil og ha­bil om hver­and­re. Til det sier Høi­land at det­te har vært vur­dert grun­dig fra gang til gang.

Høi­land er også blitt kri­ti­sert for­di det­te med­lem­met kom fram til ham un­der et kom­mune­sty­re da sa­ken ble be­hand­let selv om han var in­ha­bil.

– Vi snak­ket om helt and­re ting enn selve sa­ken, sier Høi­land om det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.