Tig­ger­kvin­ne ber­get li­vet da kni­ven brakk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRISTENSEN

Tig­ge­ren kniv­stakk kona si i et skur un­der Ves­ter­vei­broa. Sja­lu­si skal ha vært mo­ti­vet.

Hen­del­sen som nå skal opp i ret­ten, skjed­de ons­dag 4. ja­nu­ar i år ved ti ti­den om kvel­den.

Den ru­mens­ke tig­ge­ren (30) had­de vært i Kris­tian­sand en stund, og ble opp­søkt av sin jevn­gam­le ekte­mann i rom­lei­ren un­der Ves­ter­vei­broa.

Han kom ulov­lig til Nor­ge sam­me ons­dag, etter å ha blitt ut­vist for to år på grunn av en volds­sak.

Iføl­ge til­ta­len tok han tak i kona, dro hen­ne etter hå­ret inn i et skur. Her skal han ha slått og spar­ket hen­ne en rek­ke gan­ger mot ho­det og krop­pen. Med bak­si­den av ei øks skal han ha slått hen­ne i ryg­gen.

Man­nen er så til­talt for å ha for­søkt å dre­pe kona ved å kniv­stik­ke hen­ne i over­krop­pen, nak­ken, an­sik­tet og brys­tet.

«Hand­lin­gen ble ikke full­byr­det, idet kni­ven etter hvert brakk og kniv­bla­det ble sit­ten­de fast i xxs nak­ke/hals», he­ter det i til­ta­len.

I rom­lei­ren var det tre and­re tig­ge­re, to menn og ei kvin­ne, som 30-årin­gen er til­talt for å ha draps­tru­et. Han skal ha ret­tet kni­ven mot dem og ut­talt at han skul­le dre­pe dem der­som de for­lot ste­det el­ler hjalp kona hans.

Etter det Fædre­lands­ven­nen får opp­lyst skal sja­lu­si være mo­ti­vet for man­nens hand­lin­ger.

Kona skal ha hatt et for­hold til en an­nen per­son. Ekte­man­nen skal ha reist fra Ro­ma­nia for å ta et opp­gjør med hen­ne.

For­sva­rer Fred­rik Schøne Brod­wall har ikke svart Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­ser fre­dag.

Kona til man­nen er sam­me per­son som i vår ble dømt for salg av nar­ko­tis­ke pil­ler til en rus­mis­bru­ker.

FOTO: ELLING SVELA

Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re gjør un­der­sø­kel­ser i sku­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.