89-åring fikk båt­for­bud av po­li­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Al­fred Hjal­mar Hau­gen (89) var lei av telt­li­vet og kjøp­te seg seilbåt. Søn­dag fikk 89-årin­gens fe­rie­pla­ner et skudd for bau­gen.

– Jeg har vært over hele ver­den med syk­kel og telt. Men det or­ker jeg ikke len­ger. Jeg er jo snart 90 år gam­mel. Der­for kjøp­te jeg meg en båt. Jeg kan jo ikke bare sit­te hjem­me og leg­ge ka­bal, sier Hau­gen til Fædre­lands­ven­nen.

For noen uker si­den gikk han til inn­kjøp av en seilbåt som han fant på net­tet. Søn­dag skul­le han ta den ut ale­ne for førs­te gang, men da gikk det helt galt.

– Jeg hen­tet bå­ten i Aren­dal for noen uker si­den og sel­ge­ren var med til­ba­ke. Jeg så at båt­plas­sen min var litt trang, og fikk hjelp av sel­ge­ren til å leg­ge til her i Aug­lands­buk­ta. Men da jeg skul­le ut i dag var det helt umu­lig. Jeg tror kan­skje jeg glem­te en for­tøy­ning, sier Hau­gen.

TRUFFET FLE­RE BÅ­TER

Da Fædre­lands­ven­nen kom til ste­det in­spi­ser­te po­li­ti­et nabo­bå­ten, og kon­sta­ter­te at den had­de fått en ska­de i ak­ter­en­den.

– Han skal ha vært borti fle­re bå­ter, og vi un­der­sø­ker det litt vi­de­re, sier po­li­ti­ets inn­sats­le­der Øy­vind Hæ­ge­land til Fædre­lands­ven­nen.

Etter sam­ta­le med vakt­ha­ven­de ju­rist be­slut­tet po­li­ti­et å nek­te 89-årin­gen å ta i bruk den ny­inn­kjøp­te bå­ten.

– Po­li­ti­et vil­le først sten­ge hele bå­ten, men om­be­stem­te seg. Men man­dag mor­gen kom­mer jeg til å rin­ge kom­mu­nen for å få en ny båt­plass. For det her går jo ikke, sier Hau­gen.

ERSTATNINGSKRAV

Han er­kjen­ner at søn­da­gens sei­las kan kom­me til å svi på pun­gen.

– Jeg må vel ut med en er­stat­ning, sier 89-årin­gen som fyl­ler 90 om en må­ned.

Po­li­ti­et opp­ly­ser at de i ut­gangs­punk­tet ikke gjør noe mer enn å ileg­ge man­nen et båt­for­bud.

– El­lers blir vel det­te en for­sik­rings­sak, sier Hæ­ge­land.

FOTO: ERLEND OLSBU

Her vi­ser po­liti­be­tjent Stur­la Rob­stad hvor 89-årin­gen traff nabo­bå­ten i Aug­lands­buk­ta søn­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.