Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet ak­sjo­ner­te mot tu­rist­båt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet ak­sjo­ner­te mot skon­nert med tu­ris­ter for å stoppe skip­per uten sertifikat.

– Jeg had­de ikke tenkt å kjø­re, sier Kai Odd Hen­rik­sen (70).

Ved 14-ti­den fre­dag kom Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet på et uan­meldt til­syn om bord på SS Chris­tian­sand. Den 82 fot lan­ge skon­ner­ten lå da til kai på Lag­manns­hol­men og var fylt med cruise­tu­ris­ter som skul­le ut på sei­las.

– Vi gikk om bord og kon­trol­ler­te pa­pi­re­ne til den som had­de tenkt å føre far­tøy­et. Det vis­te seg at ved­kom­men­de ikke had­de pa­pi­re­ne i or­den, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Stei­nar Haug­berg i Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet.

Skon­ner­ten med plass til 100 gjes­ter er en del av flå­ten til Skjær­gårds­opp­le­vel­ser Sør AS, som er eid av Kai Odd Hen­rik­sen (70).

Hen­rik­sen be­kref­ter at han ikke har lov til å kjø­re bå­ten, men av­vi­ser at han had­de pla­ner om å føre den selv da in­spek­tø­re­ne kom på be­søk.

– Han ene skip­pe­ren som skul­le kom­me var for­sin­ket, sier Hen­rik­sen.

Sjø­farts­di­rek­to­ra­tets in­spek­tø­rer har en helt an­nen opp­fat­tel­se.

– Jeg har fått opp­lyst at de fikk til­kalt en er­stat­ter. Han had­de alle nød­ven­di­ge pa­pi­rer og far­tøy­et kun­ne dra av går­de, sier Haug­berg

Etter det Fædre­lands­ven­nen for­står ble av­rei­sen for­sin­ket med over en time.

– Hvor al­vor­lig er det å kjø­re et far­tøy med fle­re pas­sa­sje­rer uten sertifikat?

– Vi ser på det som en al­vor­lig sak. Hvis en bussjå­før had­de kjørt uten sertifikat vil­le folk rea­gert på det, sier Haug­berg.

Haug­berg i Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet opp­ly­ser at det er for tid­lig å si noe om skip­pe­ren vil bli straf­fet og hva slags re­ak­sjon han even­tu­elt kan ven­te seg.

– Nå skal vi un­der­sø­ke sa­ken og be­hand­le den vi­de­re. En mu­lig re­ak­sjon er å ileg­ge et over­tre­del­ses­ge­byr, men hva som skjer her av­hen­ger de vi­de­re un­der­sø­kel­se­ne, sier Haug­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.