– Nor­ge er blitt ster­ke­re og

Tross fle­re kri­tis­ke rap­por­ter om beredskap og sik­ker­het slår Er­na Sol­berg (H) fast at Nor­ge er blitt tryg­ge­re med hen­ne som stats­mi­nis­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Vi er kom­met langt i å gjø­re Nor­ge ster­ke­re og tryg­ge­re ved å føl­ge opp ana­ly­se­ne og an­be­fa­lin­ge­ne som kom fra 22.-juli­kom­mi­sjo­nen, sa Sol­berg i en tale til Høy­res sen­tral­sty­re søn­dag.

Kom­mi­sjo­nen tok for seg hva som svik­tet un­der 22.-juli­ter­ro­ren.

Sol­berg vis­te til for­enk­lin­ger som gjør at For­sva­ret nå ras­ke­re kan bi­stå po­li­ti­et, inn­kjøp av tre nye po­liti­he­li­kopt­re og 16 nye red­nings­he­li­kopt­re fram mot 2020, økt be­man­ning i be­red­skaps­trop­pen og økte be­vilg­nin­ger til PST og ikt-sik­ker­het i po­li­ti­et.

Re­gje­rin­gen har ikke bare kvit­tert ut an­be­fa­lin­ge­ne fra 22.-juli­kom­mi­sjo­nen, men også star­tet ar­bei­det med å hånd­te­re nye ut­ford­rin­ger som cy­ber­kri­mi­na­li­tet, iføl­ge Sol­berg.

– Sum­men av alt det­te er at vi går løs på de nye ut­ford­rin­ge­ne og skal gjø­re sam­fun­net ster­ke­re og tryg­ge­re, slo stats­mi­nis­te­ren fast på Høy­res sis­te sen­tral­styre­møte før val­get.

Men fra an­net hold teg­nes et mind­re ro­sen­rødt bil­de av re­gje­rin­gens ar­beid med beredskap og sik­ker­het.

KRASS KRITIKK

Før som­mer­fe­rien skal Stor­tin­get dis­ku­te­re en rap­port fra Riks­re­vi­sjo­nen, som ret­ter kraf­tig kritikk mot re­gje­rin­gens ar­beid med ter­ror­sik­ring av kri­tisk in­fra­struk­tur og vik­ti­ge byg­nin­ger. I en stor un­der­sø­kel­se i 2015 fant Riks­re­vi­sjo­nen det den om­ta­ler som svært al­vor­li­ge mang­ler i ar­bei­det.

Iføl­ge rap­por­ten er det «sann­syn­lig at ver­ken po­li­ti­et el­ler For­sva­ret, sam­men el­ler hver for seg, vil være i stand til å ut­øve til­strek­ke­lig be­skyt­tel­se av vik­ti­ge ob­jek­ter når en trus­sel­si­tua­sjon til­si­er det».

Alt ty­der på at deler av rap­por­ten må be­hand­les i et høyst uvan­lig luk­ket stor­tings­møte. Mar­tin Kol­berg (Ap), som er leder i Stor­tin­get kontroll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té, le­ver­te sist tors­dag et for­slag til en gra­dert inn­stil­ling i sa­ken. Han be­kla­ger at det går mot et luk­ket møte.

– Det er vel­dig uhel­dig at vi ikke kan dis­ku­te­re alle fakta i den­ne sa­ken i of­fent­lig­het, for­di den be­rø­rer be­folk­nin­gens sik­ker­het, sa han til NTB tors­dag.

ADVARTE MOT «DUMSKAP»

Sol­berg tok i sin tale søn­dag også opp uten­riks­po­li­tis­ke end­rin­ger som har pre­get hen­nes re­gje­rings­tid, nem­lig Isils frem­vekst og «et mer ufor­ut­sig­bart og ag­gres­sivt Russ­land».

Nor­ge er med i koa­li­sjo­nen som be­kjem­per Isil, et an­net navn på eks­tre­mist­grup­pen IS.

Sol­berg un­der­stre­ker at kam­pen mot eks­tre­mis­me må fø­res på man­ge plan, men kom sam­ti­dig med en klar ad­var­sel mot å se på van­li­ge mus­li­mer som fien­der.

– Vi må være ty­de­li­ge på at vi for­står at det er en av­grunn mel­lom den ab­so­lut­te mi­no­ri­te­ten av fa­na­ti­ke­re og den over­vel­den­de ma­jo­ri­te­ten av van­li­ge, mo­de­ra­te mus­li­mer, sa hun.

– Hvis ikke ri­si­ke­rer vi å be­hand­le våre ven­ner slik at en del av dem blir våre fien­der. Det vil være dumskap, sa Sol­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.