Ses­sions vil vit­ne for etter­ret­nings­ko­mi­te­en

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den ame­ri­kans­ke jus­tis­mi­nis­te­ren Jeff Ses­sions (70) vil i dag vit­ne for Se­na­tets etter­ret­nings­ko­mi­té.

Det er ven­tet at han vil sva­re på be­skyld­nin­ger fra tid­li­ge­re Fbi-di­rek­tør Ja­mes Co­mey som selv vit­net for den sam­me ko­mi­te­en tors­dag.

– Med tan­ke på mel­din­ger an­gå­en­de Hr. Co­meys ny­li­ge for­kla­ring for Se­na­tets etter­ret­nings­ko­mi­té, er det vik­tig at jeg får en mu­lig­het til å ta opp dis­se sa­ke­ne i det ret­te fo­rum, skrev Ses­sions i et brev til se­na­tor Richard Shel­by iføl­ge ame­ri­kans­ke medi­er.

– Se­na­tets etter­ret­nings­ko­mi­té er det mest hen­sikts­mes­sig fo­rum for sli­ke sa­ker, si­den den har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se og har til­gang til re­le­vant gra­dert in­for­ma­sjon, skrev han vi­de­re.

STEDFORTREDER

Shel­by leder ko­mi­te­en i Senatet der det var me­nin­gen at Ses­sions skul­le ha for­klart seg i dag ved­rø­ren­de spørs­mål om jus­tis­de­par­te­men­tets bud­sjett. Han skri­ver i bre- vet at han i ste­det vil sen­de en stedfortreder til den hø­rin­gen og selv møte for etter­ret­nings­ko­mi­te­en.

Co­mey hev­det i Senatet at Ses­sions kan ha hatt et tred­je urap­por­tert møte med Russ­lands am­bas­sa­dør Sergej Kisljak.

– Det­te vil ut­lø­se en rek­ke spørs­mål for ham, sa ko­mi­te­ens frems­te de­mo­krat, se­na­tor Pat­rick Lea­hy, til AFP.

PROBLEMATISK

I Washington har det sir­ku­lert opp­lys­nin­ger om at Trump har krang­let med jus­tis­mi­nis­te­ren og at Ses­sions har til­budt seg å fra­tre, men Det hvi­te hus vil­le tirs­dag ikke kom­men­te­re om pre­si­den­ten fort­satt har til­lit Ses­sions.

Det gjor­de ikke sa­ken bed­re for Ses­sions at Co­mey slapp en liten bom­be da han for­klar­te hvor­for han og and­re Fbi-sje­fer kon­klu­der­te med at jus­tis­mi­nis­te­ren kom til å hol­de seg unna grans­kin­gen.

– Vi var også klar over fakta som jeg ikke kan dis­ku­te­re åpent som vil gjø­re hans vi­de­re en­ga­sje­ment i en Russ­land­re­la­tert etter­forsk­ning problematisk, sa Co­mey.

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions (t.h.) skal i dag for­kla­re seg om på­stan­der fra den tid­li­ge­re Fbi-sje­fen Ja­mes Co­mey. Her er de fo­to­gra­fert sam­men i fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.