Po­li­ti­ker­ne vil fjer­ne for­haatt fly­av­gift

Den fikk skyl­den for at en fly­plass i Nor­ge ble ned­lagt. Nå vil po­li­ti­ker­ne gjø­re det sam­me med fly­pas­sa­sjer av­gif­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TRON STRAND, SIMEN GRANVIKEN

Da re­gje­rin­gen måt­te fin­ne pen­ger for å fi­nan­siere et kost­bart bud­sjett­for­lik med V og KRF i de­sem­ber 2015, k omen pas­sa­sjer­av­gift­fly­gen­de inn fra Fi­nans­de­par­te­men­tet.

Fly pas­sa­sjer­av­gif­ten ble for­søkt mar­keds­ført s omen miljø­av­gift, men for­lik s part­ner­ne er­kjen­te raskt at det mer er snakk om en så­kalt fis­kal av­gift – en av­gift som skul­le sik­re sta­ten inn- tek­ter for å fi­nan­siere for­li­ket.

El­ler som Fi­nans­de­par­te­men­tet skrev i stats­bud­sjet­tet for i år: «Av­gif­ten er be­grun­net med å gi sta­ten inn­tek­ter, men den kan også ha en miljø­ef­fekt ved at den re­du­se­rer etter­spør­se­len etter fly­rei­ser.»

Re­gje­rin­gen reg­ner med at av­gif­ten vil gi sta­ten en inn­tekt på 1,8 mil­li­ar­der kro­ner i år.

500 MIS­TET JOB­BEN

Ra­ma­skri­ket som fulg­te av­gifts­ved­ta­ket top­pet seg da Ryanair la ned sin base på Ryg­ge i Øst­fold og be­grun­net det med fly­pas­sa­sjer av­gif­ten. Rundt 500 per­soner mis­tet job­ben da fly­plas­sen se­ne­re ble ned­lagt.

Nå er det ingen som for­sva­rer fly pas­sa­sjer­av­gif­ten. I sine ny­lig ved­tat­te parti­pro­gram­mer har Ap, H og Frp alle gjort ved­tak om den upo­pu­læ­re av­gif­ten:

*A p vil« er­stat­te da­gens fly pas­sa­sjer­av­gift med av­gifts om har re­ell klima­ef­fekt».

*Høy­re vil” fjer­ne fly­pas­sa­sjer­av­gif­ten og er­statt eden m eden av­gift som har klar miljø­ef­fekt”.

*Frp vil« fjer­ne fly pas­sa­sjer­av­gif­ten ».

LO har hele ti­den vært mot­stan­der av av­gif­ten. Det har også NHO. And­re par­ti­er øns­ker også å er­stat­te av­gif­ten med en ny som gir re­el­le klima­ef­fek­ter. Det in­klu­de­rer for­liks­part­ner Ven­st­re og nest­le­der Ter­je Brei­vik:

VIL GJER­NE ENDRE DEN

– Ven­st­re er mer enn in­ter­es­sert i å drøfte­inn­ret­nin­gen på fly­pas­sa­sjer av­gif­ten. Vi må gjø re­dets om trengs for å sti­mu­le­re til mer klima­venn­li­ge fly­gin­ger, sier Brei­vik.

I mot­set­ning til en del av de and­re par­ti­ene, har Ven­st­re så langt ikke gjort noen parti­ved­tak for å endre av­gif­ten. Brei­vik fast­slår at det­te ikke er noe pro­blem, da Ven­st­re uan­sett vil være in­ter­es­sert – om en ny inn­ret­ning vil bli lagt på bor­det.

Der­med er det et stort og bredt fler­tall på Stor­tin­get for å gjø­re noe med den om­dis­ku­ter­te av­gif­ten.

VIL SUBSIDIERE BIODRIVSTOFF

Det er ikke minst ak­tua­li­sert for­di re­gje­rin­gen vil på­leg­ge fly­sel­ska­per, som tan­ker driv­stoff i Nor­ge, å bru­ke jet­fu­el iblan­det det mer kost­ba­re jet bi o driv­stof­fet.

Jet­bio kos­ter fra to til syv gan­ger så mye som fos­sil jet­fu­el, iføl­ge det in­ter­na­sjo­na­le for­ny­bar­by­rå­et Ire­na.

Det stat­li­ge sel­ska­pet Avi­nor, med an­svar for å drif­te lan­dets fly­plas­ser, me­ner også at po­li­ti­ker­ne bør vur­de­re å gjer­ne av­gif­ten. I et no­tat de skrev til re­gje­rin­gen for ett år si­den, står det at kost­bart biodrivstoff kan

kom­pen­se­res med å fjer­ne flysete­av­gif­ten, even­tu­elt også CO­av­gif­ten. Avi­nor opp­ly­ser at vur­de­rin­ge­ne i no­ta­tet fort­satt gjel­der.

VIRKER MOT SIN HENSIKT

SAS me­ner av­gif­ten, som er inn­ført for å gi sta­ten inn­tek­ter, virker mot sin hensikt:

– Pas­sa­sjer­av­gif­ten kom som lyn fra klar him­mel og er kon­tra­pro­duk­tiv. Den gjør det dy­re­re å fly miljø­venn­lig, sier in­for­ma­sjons­di­rek­tør Knut Mor­ten Jo­han­sen.

Han me­ner de høye av­gif­te­ne gjør det umu­lig å in­ves­te­re i sis­te tek­no­lo­gi og bru­ke dyrt biodrivstoff, også for­di fly­sel­ska­pe­ne har en pres­set økonomi.

– Nors­ke fly­sel­ska­per be­ta­ler nå år­lig over 2,2 mil­li­ard kro­ner i Co-av­gift og pas­sa­sjer­av­gift. Selv om be­grun­nel­sen var mil­jø, går ikke pengene til miljø­til­tak. Det­te er pen­ger som bur­de vært satt inn i et Co-fond. Det vil­le sti­mu­lert pro­duk­sjon av miljø­venn­lig biodrivstoff. sier Knut Mor­ten Jo­han­sen.

Han me­ner fonds­mid­ler kan fi­nan­siere hele el­ler deler av mer­kost­na­den til bio­jet i en opp­trap­pings­fase på 10 til 15 år. Da kan et mål om 30 pro­sent bio­jet i 2030 være rea­lis­tisk.

I ok­to­ber fjor let­tet det sis­te fly­et fra Ryg­ge. Ryanair be­grun­net av­gjø­rel­sen med fly­pas­sa­sjer­av­gif­ten. FOTO: HÅKON MOS­VOLD LARSEN / NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.