SA­KEN

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fly pas­sa­sjer­av­gif­ten

●3. de­sem­ber ble enig­he­ten mel­lom re­gje­rings­par­ti­ene og støtte­par­ti­ene Ven­st­re og KRF om stats­bud­sjet­tet for 2017 pre­sen­tert for of­fent­lig­he­ten. Sen­tralt i klima­sat­sin­gen står et om­set­nings­krav for biodrivstoff.

● Stor­tin­get har ved­tatt at 20 pro­sent av alt driv­stoff som bru­kes til vei­gå­en­de trans­port skal være biodrivstoff i 2020. I dag er kra­vet 7 pro­sent. Det skal være en grad­vis øk­ning.

● Mak­si­malt 12 pro­sent skal være biodrivstoff pro­du­sert av ve­ge­ta­bils­ke ol­jer fra raps, pal­mer og soya.

● Avan­sert biodrivstoff pro­du­sert av av­fall og res­ter fra tre­in­du­stri­en tel­ler dob­belt i klima­regn­ska­pet. Det skal der­for være mi­ni­mum fi­re pro­sent avan­sert driv­stoff. Det­te tel­ler da som åtte pro­sent, og sum­men blir 20 pro­sent.

Stor­tin­get har også øns­ket et om­set­nings­krav for luft­far­ten. I Na­sjo­nal trans­port­plan kvit­te­rer re­gje­rin­gen ut be­stil­lin­gen, ved å vars­le et krav på én pro­sent inn­blan­ding fra 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.