Søk­te 100 job­ber uten napp

An­tall ar­beids­le­di­ge med høy­ere ut­dan­ning fort­set­ter å øke. Caro­li­ne (28) har søkt etter re­le­vant jobb i over to år.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Jeg har in­gen­ting å fal­le til­ba­ke på, der­for var det vik­tig for meg å ta en ut­dan­ning for å sik­re min fa­mi­lie god øko­no­misk trygg­het. Nå fø­ler jeg at min bachelor-og mas­ter­grad ikke kom­mer til nyt­te, sier Caro­li­ne A. Eids­vig.

Ny­lig kom nye tall fra Nav som vi­ser at ar­beids­le­dig­he­ten på Sørlandet har falt to­talt sett i mai, men at an­de­len lang­tids­le­di­ge øker.

Sam­ti­dig vi­ser tall fra SSB en be­trak­te­lig øk­ning i le­dig­he­ten blant dem med høy­ere ut­dan­ning.

VIL­LE HJEM TIL SØRLANDET

Caro­li­ne A. Eids­vig har fem års stu­di­er og gode ka­rak­te­rer fra Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger. Sør­len­din­gen har vært ak­tiv jobb­sø­ker i nes­ten to år, og søkt på nær­me­re 100 stil­lin­ger.

– Det er vondt og sårt, for jeg fø­ler meg uøns­ket og ubru­ke­lig. Av de 100 søk­na­de­ne har jeg kun fått tre in­ter­vju­er, sier hun.

An­tall re­gist­rer­te le­di­ge med uni­ver­si­tets- og høg­skole­ut­dan­ning økte med over 13 pro­sent i Vest-ag­der og over 15 pro­sent i Aust-ag­der fra 2015 til 2016.

– Jeg øns­ket meg hjem til Sørlandet, men nå vet jeg ikke om det egent­lig var så lurt, sier 28-årin­gen.

Ny­ere tall fra Nav vi­ser også at ar­beids­le­dig­he­ten har fort­satt å øke i 2017 for de med lang uni­ver­si­tets- og høg­skole­ut­dan­ning (over fi­re år).

OVERKVALIFISERT

Året etter full­ført mas­ter ble Eids­vig og sam­bo­eren gra­vid med Mie (1,5 år).

– Mie er mitt lys­punkt. Når jeg har lyst å gi opp jobb­sø­kin­gen, gir hun meg mo­ti­va­sjon til å fort­set­te. Jeg øns­ker å være et godt for­bil­de, sier 28-årin­gen.

Men sva­re­ne fra ar­beids­gi­ver­ne er de sam­me.

– De sier en­ten at jeg overkvalifisert, el­ler at jeg mang­ler er­fa­ring. Det er en ond sir­kel – for å få er­fa­ring må jeg jo ha jobb, men for å få jobb må jeg ha er­fa­ring, sier hun.

At Eids­vig har job­bet ved si­den av sko­len si­den hun var 15 år, med få syke­da­ger, har ikke hjul­pet. Det har hel­ler ikke gode ka­rak­te­rer, el­ler gode at­tes­ter og re­fe­ran­ser.

– Jeg li­ker godt å job­be. Jeg har til­budt meg å være lær­ling også, slik at jeg kan få et bein in­nen­for fag­fel­tet mitt, sier hun.

REDD «GAMMELT NYTT»

De fles­te søk­na­de­ne har gått til kom­mu­ner, stat­li­ge eta­ter og fyl­kes­kom­mu­ner på Sørlandet. Ny­ut­dan­ne­de fra end­rings­le­del­se får som re­gel jobb in­nen HR, kom­mu­ni­ka­sjon el­ler råd­giv­ning i of­fent­li­ge el­ler pri­va­te stil­lin­ger.

– Jeg er redd for at jeg snart skal bli «gammelt nytt». Ar­beids­gi­ve­re vil jo se at jeg ikke har hatt re­le­vant jobb etter jeg ble fer­dig, sier hun.

Etter å ha søkt jobb i fle­re må­ne­der fikk 28-årin­gen en jobb, men den er lite re­le­vant i for­hold til ut­dan­nin­gen. Eids­vig har fått en vi­kar­stil­ling som kunde­ser­vice­med­ar­bei­der.

– Jeg er selv­sagt vel­dig takk­nem­lig for å ha jobb. Li­ke­vel har jeg et håp om at jeg kan få en jobb hvor jeg kan ta i bruk ut­dan­nel­sen min, sier hun.

FOTO: MARIE N. KALVEHAGEN

Caro­li­ne A. Eids­vig (28) har søkt nær­me­re 100 job­ber på to år. Tross god ut­dan­ning har hun fort­satt ikke fått napp. Her ko­ser hun seg med Mie (1,5) i ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.