– Vik­tig med yng­re an­sat­te

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Re­gion­di­rek­tør i Man­power Syd-vest, Kjetil Pe­der­sen, for­står Eids­vigs frust­ra­sjon.

– Vi har sett pro­ble­ma­tik­ken ved fle­re an­led­nin­ger. For å få jobb kre­ves det er­fa­ring, men hvor­dan da få jobb? Dess­ver­re har det seg slik at ar­beids­mar­ke­de ofte ikke kla­rer å fan­ge opp de ny­ut­dan­ne­de, sier Pe­der­sen.

Han me­ner imid­ler­tid at ny­ut­dan­ne­de kan være et po­si­tivt til­skudd til be­drif­ter.

– Be­drif­ter som ikke fyl­ler på med nye kref­ter kan fort stå i fare for å mis­te kon­tak­ten med yng­re kunde­grup­per. Vi an­be­fa­ler som re­gel å ha an­sat­te som kan matche alle kunde­grup­pe­ne, sier han.

Første­ama­nu­en­sis og emne­an­svar­lig ved end­rings­le­del­se på UIS, Bjørn-to­re Blind­heim, er enig.

– De ny­ut­dan­ne­de fra end­rings­le­del­se er kunn­skaps­rike og høyst kva­li­fi­ser­te til å gjø­re en god jobb in­nen både of­fent­lig og pri­vat sek­tor. Ut­dan­nin­gen ba­se­rer seg i stor grad på stu­den­tens egen del­ta­gel­se, noe som gjør dem godt for­be­redt til yr­kes­li­vet, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.