Topp de­sign­pris til Nors­ap

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Nors­ap på Mjå­vann har fått en av ver­dens mest høyt­hen­gen­de de­sign­pri­ser for en ny se­rie ope­ra­tør­sto­ler.

– Vi har job­bet len­ge med det­te. Da er det hyg­ge­lig å få kre­dit, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ove Jen­sen i Nors­ap AS på Mjå­vann In­du­s­tri­om­rå­de og virker vel­dig glad.

Den for­mel­le til­de­lin­gen skjer i Es­sen i Tysk­land 3. juli, men de 31 an­sat­te hos Nors­ap vet det al­le­re­de: Be­drif­ten får pri­sen Red Dot Pro­duct De­sign for sin ny­ut­vik­le­de, mo­du­læ­re se­rie av ope­ra­tør­sto­ler.

Etter hvert vil va­ri­an­ter av sto­le­ne bli be­nyt­tet av ek­sem­pel­vis dril­le­re på bore­platt­for­mer onog off­shore, av de som sty­rer sto­re skips- og platt­form­kra­ner, ope­ra­tø­rer av fjern­styr­te mini­ubå­ter, kveiler­ørs­ope­ra­tø­rer off­shore og gjer­ne i fly­si­mu­la­to­rer. Med and­re ord: i de mest kre­ven­de sam­men­hen­ger hvor sto­le­ne er i bruk døg­net rundt, i år etter år.

INGEN BYGDEPRIS

Red Dot?

Den som goog­ler litt på Red Dot Award, fin­ner raskt ut at det ikke drei­er seg om noen hjemme­sne­kra bygdepris. Ikeas hjemme­si­der re­kla­me­rer ty­de­lig med de tre pro­duk­te­ne de har fått Red Dot-ut­mer­kel­se for opp gjen­nom åre­ne. «Red Dot Award er en av de mest an­er­kjen­te in­ter­na­sjo­na­le de­sign­kon­kur­ran­se­ne i ver­den (...) Kon­kur­ran­sen ble stif­tet i 1955 og mot­tar mer enn 17 000 på­mel­din­ger hvert år», kan man lese seg til hos Ikea.

Wiki­pe­dia be­skri­ver også «en

FAKTA Nors­ap AS

● Grunn­lagt som Sør­lan­dets Alu­mi­ni­ums­pro­duk­ter av Jo­han The­odor Jan­sen i 1969. De førs­te pro­duk­te­ne var enk­le ting av alu­mi­ni­um.

● Grad­vis voks­te det fram tek­no­lo­gisk avan­ser­te pro­duk­ter, sær­lig ope­ra­tør­sto­ler til skip og pro­duk­ter til in­du­stri­en og lyst­båt­mar­ke­det.

● I 2008 ble be­drif­ten kjøpt av Bi­mo In­vest AS. Bak sel­ska­pet står Øy­vind Bernt­sen, Rune Iver­sen og Kurt Mos­vold med en tre­del hver.

● I 2015 om­sat­te Nors­ap AS for 89 mil­lio­ner kro­ner og fikk et over­skudd før skatt på 7,6 mill. Tal­le­ne for 2016 er ikke kjent ennå, men an­ty­des å bli sva­ke­re.

● Be­drif­ten har rundt 70 pro­sent eks­port­an­del.

● I til­legg til ope­ra­tør- og skip­per­sto­ler, pro­du­se­res frem­de­les en del lyst­båt­ut­styr og an­net i alu­mi­ni­um, der­iblant trans­for­mator­dø­rer. in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjent ut­mer­kel­se for god de­sign» og opp­ly­ser om pro­duk­ter for blant an­net hus­hold, bo­sted, sport, fri­tid, kon­tor, mote, hånd­verk og ar­ki­tek­tur. Dess­uten at «Alle pre­mi­er­te ar­bei­der blir vist i minst ett år i Red Dot De­sign Mu­se­um i det tid­li­ge­re kjele­hu­set i Es­sen (...)»

5500 BIDRAG FRA 54 LAND

I pro­dukt­de­sign­klas­sen hvor Nors­ap får pris i 2017, er det 5500 bidrag fra 54 land. Det er fle­re vin­ne­re, men hvil­ke, er ikke kjent ennå. I fjor ble det delt ut an­slags­vis 300 pri­ser i klas­sen, til alt fra mo­tor­syk­ler og ka­me­ra­er til første­hjelp­sett og en bat­teri­dre­vet vin­kel­sli­per – alt i glit­ren­de de­sign.

– Red Dot er en de­sign­pris. Men inn­bakt i vårt stol­de­sign lig­ger en kon­struk­sjon som hen­syn­tar alt fra klasse­krav til er­go­no­mi, me­ka­nisk styr­ke, funk­sjo­na­li­tet og kostnader, sier Ove Jen­sen og mar­keds­sjef Kjetil Jo­hann­es­sen i fel­les­skap.

UT­VIK­LING OG MONTASJE

Si­den Bi­mo In­vest AS over­tok den opp­rin­ne­li­ge fa­mi­lie­be­drif­ten i 2008 (se fakta­ram­me), er den styrt mål­be­visst i ret­ning ut­vik­ling og montasje, på be­kost­ning av pro­duk­sjon.

– Jeg vå­ger å hev­de at vi har ver­dens le­den­de merke­vare på vårt om­rå­de. Det skyl­des ene og ale­ne kom­pe­tanse­ni­vå­et her på hu­set, sier Ove Jen­sen.

PATENTER UNDERVEIS

Ar­bei­det med å ut­vik­le den pris­be­løn­te stol­se­ri­en har krevd sto­re res­sur­ser hos Nors­ap.

– Underveis har vi re­gist­rert tre patenter, for­tel­ler in­du­stri­de­sig­ner Mar­tin Mei­holt.

Og det er ikke småt­te­ri som lig­ger inn­bakt av tek­no­lo­gi. At sto­le­ne en­kelt kan jus­te­res til bru­ke­ren, er en selv­føl­ge. Men én va­ri­ant vei­er bru­ke­ren og jus­te­rer seg selv i hen­hold til vek­ten. En an­nen va­ri­ant stil­ler seg inn i hen­hold til om bru­ke­ren er small, medi­um el­ler lar­ge.

I arm­hvi­le­re og søy­ler lig­ger ut­styr som ek­sem­pel­vis skjer­mer, joy­s­tick­er og hele data­ma­ski­ner.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Det­te er se­ri­en av ope­ra­tør­sto­ler som Nors­ap får Red Dot Pro­duct De­sign-pris for. F.v. in­du­stri­de­sig­ner Mar­tin Mei­holt, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ove Jen­sen og mar­keds­sjef Kjetil Jo­hann­es­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.