Det pa­le­stins­ke flykt­ning­pro­blem

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR OL­SEN, venn av Is­rael

Det pa­le­stins­ke flykt­ning­pro­blem hol­des kuns­tig i live av UNRWA, FNS or­ga­ni­sa­sjon for­be­holdt pa­le­stins­ke flykt­nin­ger.

●● Her har de ret­tig­he­ter and­re av ver­dens flykt­nin­ger bare kan drøm­me om, bl.a. rett til å arve flykt­ning­s­ta­tus over fle­re ge­ne­ra­sjo­ner. De opp­rin­ne­li­ge 600.000– 700.000 pa­le­stins­ke flykt­nin­ge­ne er der­for nå kom­met opp i 4.5 mil­lio­ner. Res­ten av ver­dens mil­lio­ner av flykt­nin­ger er sam­let i UNHCR. De nes­ten 1 mil­lion jø­dis­ke flykt­nin­ge­ne fra om­kring­lig­gen­de ara­bis­ke land etter kri­gen i 1948 da Is­rael ble opp­ret­tet, fikk ingen egen Fn-or­ga­ni­sa­sjon slik pa­le­sti­ner­ne fikk, men måt- te der­imot kla­re seg selv og er blitt bo­satt og in­te­grert i Is­rael el­ler and­re ste­der i ver­den. Etter 2. ver­dens­krig ble 10 mil­lio­ner tys­ke­re for­dre­vet fra Øst-euro­pa. Fle­re mil­lio­ner flykt­nin­ger etter kon­flik­ten mel­lom In­dia og Pa­kis­tan på 1940-tal­let. Kon­flik­ten mel­lom Tyr­kia og Hel­las på 1920-tal­let samt på Ky­pros i 1974 var også opp­hav til en meng­de flykt­nin­ger. Fel­les for dis­se flykt­nin­ge­ne er at de er blitt bo­satt og in­te­grert i de om­rå­de­ne de flyk­tet til slik UNHCR ar­bei­der for der­som det ikke er mu­lig med re­tur til hjem­lan­det. De pa­le­stins­ke flykt­nin­ge­ne le­ver der­imot i en to­talt urea­lis­tisk drøm om «rett til å ven­de til­ba­ke», noe ingen av de and­re flykt­nin­ge­ne nevnt i ek­semp­le­ne over har fått rett til. Hva er det som er så spe­si­elt med de pa­le­stins­ke flykt­nin­ge­ne som gjør dem til per­ma­nen­te so­sial­kli­en­ter hos FN og det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.