Verdt å kjem­pe for

Faedrelandsvennen - - MENING - INGUNN FOSS (H), Stor­tings­re­pre­sen­tant NORUNN T. BENESTAD (H), Stor­tings­re­pre­sen­tant MATHIAS BERNANDER (H), Stor­tings­kan­di­dat

Mi­li­tær til­stede­væ­rel­se på Sørlandet er verdt å kjem­pe for.

Der­for var det et vik­tig sig­nal at av­gjø­rel­sen om re­duk­sjo­ner i Heim­ver­nets styr­ker på SørVest­lan­det ble ut­satt i på­ven­te av land­makt­stu­di­en. Ut­val­get skal vur­de­re Hæ­rens og Heime­ver­nets frem­ti­di­ge struk­tur og in­ves­te­rin­ger. Det vil­le blitt feil å gå vi­de­re med be­slut­nin­ger før det­te ar­bei­det er fer­dig, og kon­klu­sjo­ne­ne fore­lig­ger.

For oss som re­pre­sen­te­rer Høy­re på Ag­der så er det­te å an­se som et førs­te slag der vi vant frem med våre ar­gu­men­ter. Det­te er en sak som na­tur­lig nok en­ga­sje­rer in­ternt i Høy­re, og som det har blitt job­bet in­tenst med fra både lo­kal­po­li­ti­ke­re og stor­tings­re­pre­sen­tan­ter. Det skul­le også bare mang­le for oss som re­pre­sen­te­rer et kon­ser­va­tivt par­ti.

Vår po­li­tikk byg­ger på en grunn­mur som sier at sta­tens vik­tigs­te opp­ga­ve er for­svar av lan­det, og trygg­het for inn­byg­ger­ne. Der­for prio­ri­ter­te vi i Høy­re opp for­svar og beredskap da vi inn­tok re­gje­rings­kon­to­re­ne, og gjen­nom lang­tids­pla­nen har vi lagt frem en his­to­risk sat­sing på For­sva­ret der vi gjen­nom­fø­rer en helt nød­ven­dig styr­king av re­ak­sjons­ev­nen, kamp­kraft og ut­hol­den­het.

Sam­ti­dig er­kjen­ner vi som re­pre­sen­te­rer den­ne lands­de­len, at vi føl­te oss forbi­gått. Sig­na­le­ne om kutt fra 6300 til 3500 sol­da­ter i Heime­ver­net på Sørlandet har vært vans­ke­lig å ak­sep­te­re. Men for oss som er i po­si­sjon har det ikke vært ak­tu­elt å ta ut frust­ra­sjo­nen i media. Vi har der­imot sam­let alle våre kref­ter på å på­vir­ke po­li­tik­ken i rik­tig ret­ning, og brukt en­hver an­led­ning til å tale lands­de­lens sak inn mot re­gje­rin­gen.

Den stra­te­gi­en har fore­lø­pig vært vel­lyk­ket. Vi har vun­net førs­te slag, og det vil ikke bli tatt noen av­gjø­rel­ser om kutt i vårt h eim e vern s dis­trikt før land­makt­stu­di­en har kom­met med sine kon­klu­sjo­ner. Det er for­nuf­tig, og det gir oss tid til å fort­set­te kam­pen for et solid mi­li­tært nær­vær i lands­de­len.

I dis­se da­ger fø­ler vi det­te nær­væ­ret tett på krop­pen. Ag­der og Ro­ga­land heime­verns­dis­trikt 08 gjen­nom­fø­re­ren stor­stil­tøvel­se i Kris­tian­sands­re­gio­nen. Un­der øvel­se Gjal­lar­horn skal 1200 sol­da­ter øve på ter­ri­to­ri­el­le ope­ra­sjo­ner, og ut­vik­le sam­spil­let med si­vi­le eta­ter i ram­men av det vi kjen­ner som to­tal­for­sva­ret.

Hen­sik­ten er å styr­ke be­red­ska­pen og trygg­he­ten til oss som bor på Sørlandet. Det vi­ser oss et h eim e vern s dis­trikt som er mo­der­ne, of­fen­sivt og for­be­redt på å ut­fø­re sitt opp­drag.

Som Høy­re-re­pre­sen­tan­ter på Ag­der skal vi job­be for at Heime­ver­net skal fort­set­te å re­pre­sen­te­re den­ne trygg­he­ten også i frem­ti­den - Det er verdt å kjem­pe for!

Vår po­li­tikk byg­ger på en grunn­mur som sier at sta­tens vik­tigs­te opp­ga­ve er for­svar av lan­det, og trygg­het for inn­byg­ger­ne.

ARKIVFOTO: LARS HOEN

Vår po­li­tikk byg­ger på en grunn­mur som sier at sta­tens vik­tigs­te opp­ga­ve er for­svar av lan­det, og trygg­het for inn­byg­ger­ne, skri­ver for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.