Skuf­fen­de be­hand­ling av 99-åring

Faedrelandsvennen - - MENING - VIDAR KLEPPE, gruppe­le­der for De­mo­kra­te­ne i Kris­tian­sand

Skuf­fen­de svar på min in­ter­pel­la­sjon fra ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, over­for øns­ket til he­ders­man­nen Hans Bjar­ne Han­sen på 99 år som to gan­ger har søkt på syke­hjems­plass og fått av­slag.

●● At ikke Høy­re, KRF, Frp, Ven­st­re, Sen­ter­par­ti­et og Pen­sjo­nist­par­ti­et som sty­rer Kris­tian­sand ikke vil opp­fyl­le øns­ket til Hans Bjar­ne Han­sen, om å få bed­re til­syn av lege i hjem­met el­ler en eg­net syke­hjems­plass til han og kona - må kun­ne sies å være po­li­tisk skan­da­le.

Hvor gam­mel må en være i Kris­tian­sand for å få inn­vil­get en syke­hjems­plass når et ek­te­pa­ret Hans Bjar­ne på 99 år og Es­ter på på 98 år, ikke er godt nok for å få inn­vil­get bed­re lege­hjelp el­ler syke­hjems­plass i Kris­tian­sand kom­mu­ne?

Etter min me­ning vi­ser den­ne sa­ken «helt klart» at tig­ger­ne som har etab­lert seg ulov­lig un­der ves­ter­vei­broa har stør­re ret­tig­he­ter enn Hans Bjar­ne og Es­ter. Den­ne uret­ten sier jeg og De­mo­kra­te­ne som det enes­te par­ti­et i Kris­tian­sand, et klart nei til. Nok er nok!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.