Ut­vik­lings­læ­ren og på­li­te­li­ge skrif­ter

Faedrelandsvennen - - MENING -

●● Tatt i be­trakt­ning de uen­de­lig man­ge for­skjel­li­ge over­set­tel­se­ne, end­rin­ge­ne og tolk­nin­ge­ne som har fun­net sted opp igjen­nom ti­de­ne, er det ikke så rart at Odd­var Sø­vik i sitt inn­legg 31. mai er opp­tatt av at man ikke må lese/ for­stå Bibelen på norsk. Det han skri­ver er rik­tig nok kun ba­sert på hans sub­jek­ti­ve for­stå­el­ser, men etter­som he­bra­isk er helt gresk for meg, bur­de jeg der­for ord­lagt meg an­ner­le­des i mitt opp­rin­ne­li­ge inn­legg 15. mai, og po­eng­tert at det er de nors­ke/en­gels­ke bib­le­ne som ikke er san­ne.

Jeg hå­per Sø­vik kon­tak­ter Det Nors­ke Bi­bel­sel­skap m.fl. for å få dem til å ret­te opp i alle fei­le­ne.

Vi­ten­ska­pen er ikke skre­vet i sten, den end­rer seg i takt med til­gjen­ge­lig kunn­skap og be­vis. Sø­vik skri­ver at «fle­re og fle­re vi­ten­skaps­menn er skep­tis­ke til ut­vik­lings­læ­ren», og selv om det jo i seg selv er sant, så gjør Sø­viks ka­rak­ter og his­to­rie at hans inn­legg ikke er mu­lig å an­se som re­de­lig.

Var­sel­lam­pe­ne glø­der etter­som Sø­vik lin­ker til er fra Dis­covery Insti­tute, gjen­gen som bl.a. står bak den mis­lyk­ke­de «Teach the Con­tro­ver­sy»-kam­pan­jen. At vi­ten­skaps­menn er skep­tis­ke be­tyr ikke at de ikke støt­ter det ak­tu­el­le pre­mis­set, og av ver­dens vi­ten­skaps­menn med bak­grunn i evo­lu­sjons­bio­lo­gi, er det kun en mik­ro­sko­pisk del som har sig­nert den lis­ten. Hva per­soner med en dok­tor­grad i f.eks. ma­te­ma­tikk, in­for­ma­tikk, ast­ro­no­mi, fa­mi­lie­me­di­sin el­ler fi­lo­so­fi me­ner om evo­lu­sjon er selv­sagt ikke re­le­vant, selv om de er i klart fler­tall på lis­ten. Goog­le-tips: Pro­ject Ste­ve.

Det fin­nes vi­ten­skaps­menn som er over­be­vist om at jor­den er flat, og de me­ner de har vi­ten­ska­pe­lig be­vis for det­te. Det fin­nes også dem som me­ner at jor­den er ca. 6000 år, og de sier at både Bibelen og vi­ten­ska­pe­li­ge be­vis be­kref­ter de­res på­stand. En­ten er jor­den flat, el­ler så er den ikke. En­ten er jor­den ca. 6000 år, el­ler så er den ikke. En­ten så er krea­sjo­nis­me/id sant, el­ler så er ut­vik­lings­læ­ren sann.

Sø­vik opp­når dess­ver­re ikke må­let med sitt inn­legg. Han bom­mer to­talt om ut­vik­lings­læ­ren, og der­som krist­ne kun­ne blitt eni­ge om én ob­jek­tiv sann­het om hva som egent­lig me­nes med hva som står i Bibelen og hvor­dan den skal tol­kes, først da, og kun da, kan man ha en de­batt som ikke bare er ba­sert på hvor­dan man tol­ker, tror og fø­ler. Jeg vet ikke hvor ofte han kon­fe­re­rer med even­tu­elt and­re bi­bels­ke lær­de og hvor nær­me de er en slik enig­het, men jeg har tid til å ven­te.

CHRIS SVENDSEN

Re­li­giø­se skrif­ter er på­li­te­li­ge, for de som al­le­re­de tror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.