Fri­het, de­mo­kra­ti og in­klu­de­ring!

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LARSEN, Kris­tian­sand

Vi som har norsk stats­bor­ger­skap, har en fri­het som vi ei­er og har.

●● Det nors­ke sam­fun­net er dess­uten de­mo­kra­tisk og står for at alle skal være med, og det be­tyr at vi in­klu­de­rer ut­len­din­ger og inn­len­din­ger.

Den nors­ke jor­den lei­er vi så len­ge vi er der! Vi som bor og ar­bei­der i Nor­ge, har en fri­het som er vik­tig å be­va­re. Den be­står i fri­he­ten til ånds­ut­øvel­se, og fri­he­ten til å ten­ke, føle og hand­le. Fri­he­ten er ikke selv­føl­ge­lig, og det fikk vi spe­si­elt er­fart un­der den 2. ver­dens­krig. Folk gråt da fre­den kom, og det vi­ser hvor vik­tig fri­he­ten er for oss.

Vi har også et de­mo­kra­ti i Nor­ge. Det er et folke­sty­re, så fol­ket skal være med på å be­stem­me hva som skal skjer hvor, når og hvor­for. Det er fol­ket som av­gjør re­gje­rin­gen og Stor­tin­get med sine stem­mer, og vi skal der­for verd­set­te en og en­hver i det nors­ke sam­fun­net.

In­klu­de­rin­gen in­ne­bæ­rer at alle er din søs­ter og bror. Du skal set­te pris på men­nes­ker, og els­ke dem like høyt som deg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.