Syke­lønns­ord­ning for frem­ti­den

Faedrelandsvennen - - MENING - ANDREAS R. K. JACOBSEN, For­mann Ag­der Fpu

Den sis­te ti­den har ung­doms­kan­di­dat for AustAg­der Ap, Kris­ti­ne Hal­ling­stad skre­vet at de and­re ung­doms­par­ti­ene, med FPU i spis­sen, vil kut­te i de sje­ne­rø­se syke­lønns­ord­nin­ge­ne.

●● Jeg er stolt over å være med i et ung­doms­par­ti som tør å gjø­re Nor­ge klar for frem­ti­den. Hal­ling­stad me­ner det er pa­ra­dok­salt at FPU vil kut­te i syke­løn­nen, for­di vi også kut­ter i skat­ter og av­gif­ter. Jeg me­ner det er helt rik­tig at vi lar folk be­hol­de mer av sine egne pen­ger. Det vir­ke­li­ge pa­ra­dok­set er at Ap skal ba­se­re en hel valg­kamp på at de har mer pen­ger til vel­ferds­go­der enn oss, når de ikke er vil­li­ge til å kut­te i en enes­te vel­ferds­ord­ning. En slik hold­ning er ikke bære­kraf­tig og luk­ter sterkt av ren venstre­po­pu­lis­me.

For når Nor­ge bru­ker nes­ten et helt for­svars­bud­sjett på syke­lønns­ord­nin­gen, så sier det seg selv at noe må gjø­res. Med et av ver­dens bes­te helse­ve­sen, mye fe­rie, kor­te ar­beids­da­ger og et re­gu­lert ar­beids­liv skul­le man tro at syke­fra­væ­ret var lite i Nor­ge. Li­ke­vel har vi mye høy­ere sykefravær enn våre nabo­land. Det er ikke bare øko­no­mis­ke ar­gu­men­ter for å kut­te i syke­løn­nen, det er også et spørs­mål om rett­fer­dig­het. Det hand­ler om rett­fer­dig­het mot dem som fak­tisk går på jobb selv om de ikke er helt i form. For oss er det en selv­føl­ge at det skal løn­ne seg å gå på jobb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.