Søn­dag i gå­gata

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI BERTHELSEN

5. fe­bru­ar var en stil­le søn­dag i Las Can­te­ras, det var uten­for tu­rist­se­son­gen, så vi be­stem­te oss for å ta en tur til den gam­le­by­de­len i Las Pal­mas om ikke noe an­net enn å se den flot­te ka­te­dra­len som var der.

●● Det var stil­le der og for de sto­re kjøpe­sent­re­ne had­de søn­dags luk­ket. Så etter ka­te­dral be­sø­ket rus­let vi litt rundt og nøt sola. Plut­se­lig var vi gå­gata og der var det liv. Fullt opp av mas­se men­nes­ker og sær­lig barne­fa­mi­li­er, og grun­nen til det var at i gata var det la­get små øyer av grøn­ne plast gress­ple­ner med hauge­vis av le­ker for bar­na. Full rul­le, det­te var noe de lik­te. Små spe­sial­bu­tik­ker med su­ve­ni­rer og bloms­ter, ka­fe­er, is­krem, spise­ste­der og en og an­nen liten bu­tikk had­de åpent, og det var nok av kun­der. Så det var bare å kjø­pe seg en is og nyte sola og kose seg med å se bar­nas lek, som kun­ne bli tem­me­lig hard­hendt uten at for­eld­re­ne grep inn. Det­te var lek på bar­nas pre­mis­ser. Et pro­test­tog for hun­de­nes ret­tig­he­ter fikk vi med oss også. Med litt fan­ta­si, så kan også gå­gata i Kris­tian­sand bli et sted hvor fast­bo­en­de barn og tu­ris­ter kan stor­kose seg på en søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.