QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket ita­li­ensk bak­verk har et navn som be­tyr tøf­fel?

2. Hvil­ken in­du­stri re­vo­lu­sjo­ner­te Pe­ter Møl­ler i 1854?

3. Hvem lå 4 uker på top­pen av VG lis­ta med ”Sunny Af­ter­noon” i 1966?

4. Hva kal­les hel­le­rist­nin­ge­ne som ofte gjen­gir dyr, men sjel­den men­nes­ker?

5. Når ble Lille­strøm førs­te gang se­rie­mes­ter i fot­ball?

6. Hva be­tyr or­det bi­nær?

7. I hvil­ken idrett var An­ne Mar­grethe Haus­ken Nord­berg blant ver­dens bes­te i 2008 og 2009?

8. I hvil­ket land lig­ger byen Wa­ter­loo?

9. I hvil­ket hav lig­ger fisker­halv­øya Ry­bat­sjij Ostrov?

10. Hva het Joa­chim Tri­ers førs­te lang­film som re­gis­sør, fil­men som var Nor­ges Os­car­kan­di­dat i 2006?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.