Nor­ges­fe­rie i år? Slik blir d

Den sto­re guid­en til hvor­dan du får Nor­ge på bud­sjett – uten at det går på be­kost­ning av opp­le­vel­se­ne.

Faedrelandsvennen - - TEMA FORBRUKERØKONOMENS RÅD - ELISE RØNNEVIG AN­DER­SEN

å rlig bru­ker uten­lands­ke tu­ris­ter tu­sen­vis av kro­ner på å opp­le­ve Nor­ge og norsk na­tur, mens nord­menn gjer­ne val­far­ter mot­satt vei så fort an­led­nin­gen byr seg.

Li­ke­vel får sta­dig fle­re øyne­ne opp for at en nor­ges­fe­rie for oss blir både bil­li­ge­re og som of­test langt mer inn­holds­rik enn en char­ter­fe­rie.

GRATIS OG TIL­GJEN­GE­LIG

– I mitt hode er det utro­lig at folk må fly til Sy­den for å få fe­rie­fø­lel­sen. For min del er det mye mer av­slap­pen­de å fin­ne nye ste­der i Nor­ge. Na­tu­ren er åpen, gratis og til­gjen­ge­lig hele ti­den, sier Ju­lie Mas­ke i Den Nors­ke Tu­rist­for­ening (DNT).

Med farts­tid i DNT og som jour­na­list i Fjell&vid­de har tre­barns­mo­ren lang er­fa­ring i å vel­ge nor­ges­tu­rer frem­for char­ter­fe­rie.

– Da bar­na var små og vi skul­le til beste­for­eld­re på Rø­ros, kom­bi­ner­te vi bil­tu­ren med å vel­ge al­ter­na­ti­ve fyl­kes­vei­er og bo på Dnt-hyt­ter som lå maks fem kilo­me­ter fra vei­en. Den fe­rien var topp. Vi had­de helt ny­de­li­ge tu­rer og over­nat­tin­ger for en bil­lig pen­ge. Og det bes­te av alt – vi had­de hyt­te­ne helt for oss selv.

– TELT ER UNDERVURDERT

For man­ge er som­mer­fe­rie sy­no­nymt med Sørlandet, og en slik tur tren­ger hel­ler ikke bli en dyr af­fæ­re, me­ner Mas­ke.

– Ett år syk­let vi fra Grim­stad til Kris­tian­sand og sov på cam­ping­plas­ser underveis, må­let var Dyre­par­ken. Å bo i telt er undervurdert, og en su­per­fin måte å fe­riere på, sier hun og leg­ger til at mu­lig­he­te­ne er uen­de­li­ge der­som man vil på tur for en bil­lig pen­ge.

MER TRENDY

– Nor­ge som fe­rie­na­sjon har hatt en kraf­tig vekst de sis­te tre åre­ne. Inn­kom­men­de reise­ope­ra­tø­rer for­ven­ter en om­set­nings­vekst på nes­ten ti pro­sent for 2017, noe som er svært po­si­tivt etter fjor­årets ka­non­år, sier di­rek­tør for Vir­ke Rei­se Nor­ge, Li­ne End­re­sen Nor­mann.

Til tross for at Nor­ge ikke er et bil­lig land å fe­riere i, blir nor­ges­fe­rien gjer­ne langt ri­me­li­ge­re enn uten­lands­fe­rien der­som du plan­leg­ger godt, me­ner for­bru­ker­øko­nom Elin Rei­tan.

– Jeg har snak­ket med en del for­eld­re som opp­le­ver mot­stand fra bar­na når nor­ges­fe­rie blir dis­ku­tert. Man­ge opp­le­ver et press fra nær­mil­jø­et, der ekso­tis­ke reise­mål og uten­lands­tu­rer frem­står som stan­dar­den. Men en nor­ges­fe­rie er gjer­ne vel så opp­le­vel­ses­rik som en uten­lands­tur, me­ner Elin Rei­tan.

Her har der­for man­ge et stort po­ten­si­al.

Reis til cam­ping­plas­ser el­ler sett opp telt gratis i sko­gen.

Be­søk ven­ner og kjen­te rundt om i lan­det. Kan du bo gratis hos dis­se slår du to flu­er i en smekk.

De­lings­øko­no­mi­en har åp­net opp for stør­re mu­lig­he­ter for å skaf­fe seg ri­me­lig bo­sted, og har du ikke be­nyt­tet deg av tje­nes­ter som for ek­sem­pel Airbnb, er kan­skje den­ne som­mer­en en god an­led­ning?

En del ho­tel­ler har gode til­bud på som­mer­en. Vær tid­lig ute med be­stil­lin­gen.

Bo bil­lig på tu­rist­hyt­ter i fjel­let. I til­legg til tu­rist­for­enin­gens hyt­ter kan du for ek­sem­pel sjek­ke ut kyst­led­hyt­te­ne el­ler Stat­skogs hyt­ter.

Ak­ti­vi­te­ter

Fot­tu­rer i fjel­let el­ler fiske­tu­rer kan ny­tes uten at du bru­ker en enes­te kro­ne. Kano­tu­rer kan også gjø­re re­la­tivt bil­lig.

Man­ge mu­se­um og se­ver­dig­he­ter har gratis inn­gang. Det ar­ran­ge­res også man­ge fes­ti­va­ler rundt om i Nor­ge på som­mer­en. Man­ge av dis­se kan ny­tes helt gratis.

Mat og drik­ke

Res­tau­rant­be­søk tar en stor jafs av fe­rie­bud­sjet­tet og spe­si­elt i Nor­ge er det vik­tig å sør­ge for at du har koke­mu­lig­he­ter der du skal bo slik at du kan for­be­re­de så mye som mu­lig av ma­ten selv. Å smø­re mat­pak­ke kan være lurt, også for reise­etap­pe­ne.

Trans­port

Skal du rei­se med of­fent­lig trans­port kan det være lurt å be­stil­le bil­let­ter tid­lig for å få rei­sen så ri­me­lig som mu­lig. NSBS bil­lig­bil­let­ter blir for ek­sem­pel raskt ut­solgt, så vær ute i god tid.

Syk­kel­tu­rer er også hyg­ge­lig, og en bil­lig måte å rei­se rundt i Nor­ge på.

FOTO: LKOIMAGES / SHUTTERSTOCK

Da Tho­mas Heftye stif­tet Den Nors­ke Tu­rist­for­ening for snart 150 år si­den sa han: «La oss gjø­re det let og bil­lig at rik­tig man­ge kan kom­me og se for et vak­kert land vi har».

FOTO: GALYNA ANDRUSHKO / SHUTTERSTOCK

Cam­ping er undervurdert, me­ner DNT.

FOTO: AFTENBLADET

Som­mer­halv­året er fes­ti­val­høy­tid. Man­ge har gratis inn­gang, blant an­net Gl­adm­at­fes­ti­va­len i Stav­an­ger.

SHUTTERSTOCK FOTO: TATIANA POPOVA /

Du får sett mye av Nor­ge fra to­get. Her fra kjen­te Flåms­ba­nen.

FOTO: JU­LIE MAS­KE

Ju­lie Mas­kes sønn Bal­der på Lange­drag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.