Jerv yd­my­ket i Bodø

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL

Bodø/glimt yd­my­ket Jerv, og vant fullt for­tjent. Hjemme­la­get stop­pet ikke før det stod 4–0 på Asp­myra.

Jerv møt­te et re­van­sje­lys­tent Bodø/glimt-lag på Asp­myra, og tap­te til slutt 4–0. Hjemme­la­get tok ini­tia­ti­vet i kam­pen fra førs­te stund, og sco­ret al­le­re­de etter to og et halvt mi­nutt ved Kris­ti­an Far­dal Op­seth. Jerv had­de en stor sjan­se ved Erixon Danso, men det var Glimt som dob­let le­del­sen ved Trond Ol­sen fem mi­nut­ter før pau­se.

Andre­om­gan­gen var mer jevn­spilt, og beg­ge lag skap­te fle­re sjanser. Ul­rik Ber­glann var nær­mest for jerv, da han av­slut­tet like uten­for etter et godt for­søk på vol­ley. Mot slut­ten måt­te Jerv ta fle­re sjanser i jak­ten etter po­eng, noe Glimt ut­nyt­tet. Hjemme­la­get sco­ret to mål helt mot slut­ten av kam­pen, noe som gjor­de yd­my­kel­sen kom­plett.

TID­LIG KALDDUSJ

Bodø/glimt gikk ut i hund­re mot Jerv, og pres­set Sør­len­din­ge­ne fra førs­te stund. Etter to mi­nut­ter måt­te Øy­vind Kn­ut­sen i ak­sjon da Far­dal Op­seth var på vei gjen­nom. Ke­epe­ren kom seg fint opp i si­tua­sjo­nen, men måt­te gi re­tur. Bal­len hav­net hos Trond Ol­sen, som skjøt like uten­for.

Like etter­på satt den imid­ler­ti­dig for hjemme­la­get. Bodø/glimt fikk cor­ner som Jerv fikk kla­rert i første­om­gang. Jo­se An­gel Lo­de fikk hea­det bal­len inn i fel­tet mot Far­dal Op­seth. Dår­lig kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom Jerv-for­sva­ret og keeper gjor­de at spis­sen stod helt umar­kert, og kun­ne hea­de Glimt i le­del­sen.

Jerv ble pres­set lave, men kom litt mer inn i kam­pen ut­over i første­om­gang. Etter 17 mi­nut­ter kom Danso ale­ne med Glimt-keeper Ri­car­do. Midt­bane­spil­le­ren ble for- styr­ret og måt­te sky­te i ste­get, og av­slut­nin­gen hav­net rett på keeper.

Etter halv­ti­men prøv­de Danso seg igjen. Jervs num­mer 10 drib­let seg fint inn­over i ba­nen, fyr­te av med venstre­bei­net. Skud­det had­de god ret­ning, men gikk like over.

GLIMT DOB­LET

Mot slut­ten av om­gan­gen pres­set hjemme­la­get for en ny sco­ring. Først var Sat­nes svært nære på et hjørne­spark, da han pir­ket bal­len i sto­p­len.

Like etter­på dob­let Trond Ol­sen hjemme­la­gets le­del­se. Glimts kap­tein dro seg inn­over fra høyre­kan­ten, og skjøt via et Jerv-bein. Kn­ut­sen fikk en hånd på bal­len, men klar­te ikke å av­ver­ge skud­det.

Jerv he­vet seg etter hvi­len, da vi så en mer jevn­spilt andre­om­gang. Glimt øns­ket å tryg­ge le­del­sen, og tok fær­re sjanser for å kon­trol­le­re inn sei­e­ren. Li­ke­vel pro­du­ser­te beg­ge lag sjanser ut­over i andre­om­gan­gen.

Etter 56 mi­nut­ter av­slut­tet Ber­glann på vol­ley fra kort hold, men skud­det gikk uhel­dig­vis for Jerv, på feil side av nett­veg­gen.

Minut­tet et­tet var Glimt svært nære en 3–0 le­del­se. Dra­ge ble spilt gjen­nom, og cur­let bal­len i stol­pen.

SCO­RET TO På TAMPEN

Etter 79 mi­nut­ter punk­ter­te Bodø/glimt kam­pen. Hjemme­la­get fikk hjørne­spark, som ble slått mot Da­ni­el Ed­vart­sen på førs­te stol­pe. Han flik­ket bal­len via Kn­ut­sen, og i mål. Der­med stod det 3–0 til Glimt.

Yd­my­kel­sen ble kom­plett to mi­nut­ter før slutt. Glimt spil­te seg fint rundt på sin venstre­side, og inn­leg­get hav­net hos en umar­kert Kachi, som en­kelt kun­ne set­te bal­len i det åpne må­let.

FOTO: NTB SCANPIX

Jerv ble knust av Bodø/glimt søn­dag. Her jub­ler Glimts Kris­ti­an Far­dal Op­seth for 1–0-må­let, mens Jervs Glenn An­der­sen skri­ker ut i frust­ra­sjon. Jervs num­mer 69 er Alex­an­der Lind.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.