Slik får du bar­na tryg­ge i va ann til som­mer­fe­rien

Sær­lig på tre ting fei­ler for­eld­re, me­ner eks­per­ter.

Faedrelandsvennen - - SPORT - HALVOR EKELAND

Fem år gam­le Su­ne gjør seg klar på bas­seng­kan­ten. På klar­sig­nal fra in­struk­tør Ma­ren Ha­gen Fug­le­sang tar han sats og hop­per i van­net.

Smi­let går trill rundt i det ho­det kom­mer over van­net igjen. Su­ne klat­rer opp og ven­ter på at det er sin tur til å hop­pe igjen.

– Jeg tok litt sånn sal­to un­der van­net. Det er kjempe­gøy, smi­ler Su­ne sje­nert.

RIK­TIG REKKEFØLGE

Som­mer­fe­rien nær­mer seg. Man­ge skal kan­skje bru­ke som­mer­en på å få bar­na tryg­ge i van­net. Men hvor­dan kan du sør­ge for at bar­na er best mu­lig for­be­redt til bade­se­son­gen?

– Det vik­tigs­te er at alt skal skje på bar­nas pre­mis­ser og at det skal være gøy. Ta det litt av gan­gen. Start med enk­le øvel­ser som dyk­king og å bli vant til å være i vann. Få litt vann i an­sik­tet og så dykk un­der, for­kla­rer svømme­skole­an­svar­lig i Lam­bert­se­ter svømme­klubb, Anet­te Fos­by.

Det lig­ger i men­nes­kers re­flek­ser at vann er far­lig. Å ha ho­det un­der vann er i ut­gangs­punk­tet una­tur­lig. Der­for er det vik­tig at man tar seg tid til lek og et lyst­be­tont møte med van­net.

I Lam­bert­se­ter bru­ker man ofte le­ker som bar­na kjen­ner fra før. Det kan være hop­pe sa gåsa el­ler stiv heks.

– Da er det selv­sagt ut fra hva bar­na selv øns­ker. Om de øns­ker å ta ha­ken un­der, så får de lov til det. Øns­ker de å dyk­ke helt un­der vann, så får de lov til det, for­kla­rer Fos­by.

HO­DET UN­DER VANN

Nett­opp det å være kom­for­ta­bel med å ha ho­det un­der vann er sen­tralt i svømme­for­bun­dets opp­læ­rings­plan.

– Hvis du har barn som er for­tro­li­ge med å være un­der vann og plut­se­lig hav­ner un­der vann, da har du noen se­kun­der eks­tra til å hjel­pe dem. For­skjel­len er stor hvis du har et barn som ikke er vant til det, som plut­se­lig får pa­nikk. Et fall fra en bryg­ge er i prin­sip­pet et dykk. Tak­ler du det, tak­ler du det mes­te, sier an­svar­lig for svømme­sko­len i Nor­ges Svømme­for­bund, Jan Kjens­li.

Der­for er det vik­tig at man gjør ting i rett rekkefølge. Rekke­føl­gen bør være dyk­ke, fly­te, gli, ben­s­park, arm­tak.

– Man be­gyn­ner ofte for tid­lig rett på svøm­min­gen. Man bru­ker kan­skje ikke nok tid på det grunn­leg­gen­de som man tren­ger å kun­ne. Den bi­ten er vel­dig vik­tig, da kan man byg­ge på mest­rings­fø­lel­sen når man be­gyn­ner på ben­s­park og arm­tak, sier Fos­by.

DROPP SVØMMEBRILLER

Fra bas­sen­get på Opp­dal sko­le

hø­res ju­bel­skrik og plas­king. De rundt 30 bar­na i bas­sen­get er på for­skjel­li­ge ni­vå­er. Noen job­ber fort­satt med å være tryg­ge i van­net, men ingen bru­ker arm­rin­ger el­ler svømmebriller.

– Uten svømmebriller blir de tryg­ge­re i van­net hvis det for ek­sem­pel kom­mer en bøl­ge som tref­fer an­sik­tet. Da vil ikke det stres­se bar­na. Arm­rin­ger er mest i vei­en. I til­legg er det på en måte en falsk trygg­het, for­kla­rer Fos­by.

Arm­rin­ger kan være en slags trygg­het, men kan også vir­ke mot sin hensikt. Hvis bar­na er vant til å ha på arm­rin­ger, og plut­se­lig det­ter i van­net uten arm­rin­ge­ne, kan det være fare på fer­de.

Når trygg­he­ten er på plass, læ­rer man å fly­te. Først på ma­gen, så på ryg­gen. Det er vik­tig å se rett ned el­ler rett opp, av­hen­gig av om du lig­ger på ma­gen el­ler ryg­gen. Man kan star­te med å fly­te i stjer­ne, før man etter hvert fly­ter i pil, med ar­me­ne over ho­det og be­ne­ne sam­let.

BEN­S­PARK FØRST

Så skal man be­gyn­ne med ben­s­park før man leg­ger på arm­tak. Da er det crawlsvøm­ming som gjel­der, ikke bryst.

– Bryst­tek­nikk er vel­dig vans­ke­lig. Vi vel­ger å lære bort crawl og rygg først, det er enk­le­re be­ve­gel­ser for bar­na. Vi vel­ger å lære bort bryst først på de mest avan­ser­te kur­se­ne, kan­skje ikke før man skal be­gyn­ne å kon­kur­re­re. Det er ikke det førs­te man læ­rer, sier Fos­by.

Su­ne og de and­re bar­na strå­ler gjen­nom hele kur­set. De har en in­struk­tør i nær­he­ten hele ti­den. Det ska­per trygg­het for bar­na. Og vann­gle­den er det hel­ler ikke noe å si på.

– Det mor­soms­te er å ha det gøy. Alt er gøy, gli­ser Su­ne.

ALLE FOTO: HALVOR EKELAND

Su­ne Elias Thomme­sen tar sats og hop­per ut i van­net. Bak ven­ter de and­re del­ta­ger­ne høf­lig på tur.

Bar­na øver på å fly­te. Her får Sjur La­voll-lø­seth hjelp av in­struk­tør Ma­ren Fug­le­sang.

Ei­ra Gras­bekk læ­rer seg å fly­te i stjer­ne av in­struk­tør Ma­ren Ha­gen Fug­le­sang.

Vann­gle­den er stor på kur­set til Lam­bert­se­ter svømme­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.