Det­te bør bar­na kun­ne i van­net

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Jo bed­re svømme­fer­dig­he­ter bar­na har, desto enk­le­re er det å kun­ne hjel­pe dem der­som det skjer noe.

Nors­ke barn skal være svømme­dyk­ti­ge når de går ut av fjerde­klas­se. Men det er ikke alle som når må­le­ne.

I Nor­ge er det et kom­pe­tanse­mål at barn som går ut av fjerde­klas­se, skal være svømme­dyk­ti­ge.

Med svømme­dyk­tig me­nes det at ele­ve­ne først skal 100 me­ter på ma­gen. De­ret­ter skal de dyk­ke ned og hen­te en gjen­stand på bun­nen av bas­sen­get. Så skal de fly­te i tre mi­nut­ter, før de skal svøm­me 100 me­ter på ryg­gen.

– Kan du kom­pe­tanse­må­let på fjerde­trinn, så har du i ut­gangs­punk­tet de fer­dig­he­te­ne som skal til for å kun­ne ber­ge deg selv i vann. Det er lagt til grunn en del sen­tra­le fer­dig­he­ter, for­kla­rer an­svar­lig for skole­un­der­vis­nin­gen i Nor­ges Svømme­for­bund, Jan Kjens­li.

Det er ikke alle som opp­fyl­ler dis­se må­le­ne. Da det ble gjort en un­der­sø­kel­se i 2013, svar­te kun halv­par­ten av fem­te­klas­sin­ge­ne at de kun­ne svøm­me 200 me­ter. Noen kom­mu­ner og sko­ler er flin­ke, men det hand­ler om å prio­ri­te­re det høyt nok. Det tar tid å bli tryg­ge i vann.

– De sko­le­ne og kom­mu­ne­ne som har en god plan, får det til. Svømme­for­bun­det har et sam­ar­beid med Ber­gen kom­mu­ne, der vi i år har hatt 1200 fjerde­klas­sin­ger på un­der­vis­ning. Der had­de vi mål­opp­nå­el­se på 85 pro­sent, opp­ly­ser Kjens­li.

Det er alt­så en del som kla­rer må­le­ne man har satt seg, men sam­ti­dig er det vik­tig å hus­ke at det ikke gjør deg helt trygg i alle sam­men­hen­ger. Det er for ek­sem­pel stor for­skjell på bas­seng og åpent vann. Selv den dyk­tigs­te svøm­mer kan sli­te, der­som van­net er kaldt el­ler strøm­men er sterk. Kjens­li har selv svømt Nm-fi­na­ler, men har vir­ke­lig fått kjen­ne på fa­re­ne i vann.

– Jeg var og raf­tet med un­ge­ne mine for noen år si­den. Det var 8 gra­der i van­net. Jeg hop­pet i van­net, men jeg slet. Jeg måt­te bru­ke litt tid på å få kontroll på pus­ten. Det er enda mer ut­ford­ren­de med syv­årin­ge­ne. Alt er kon­trol­lert i bas­seng. Ute er det mye mer man må vur­de­re, for­kla­rer han.

Der­for øns­ker han at for­eld­re all­tid skal hol­de seg så nær­me bar­na som mu­lig. Det al­ler bes­te er å være i van­net med dem, men man må i hvert fall hol­de seg i nær­he­ten.

Sam­ti­dig vil det na­tur­lig­vis være en for­del om bar­na er kom­for­tab­le med både fl­yting svøm­ming.

– Jo bed­re svømme­fer­dig­he­ter bar­na har, desto enk­le­re er det å kun­ne hjel­pe dem der­som det skjer noe, sier Kjens­li.

JAN KJENS­LI, an­svar­lig for skole­un­der­vis­nin­gen i Nor­ges Svømme­for­bund

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.