Meld­te seg ut av NAF i pro­test

NAF sier de har åp­net eget verk­sted i Kris­tian­sand et­ter øns­ke fra med­lem­me­ne. Noen er li­ke­vel så kri­tis­ke at de mel­der seg ut.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

NAF sier de har åp­net eget verk­sted i Kris­tian­sand et­ter øns­ke fra med­lem­me­ne. Frits Ni­ko­lai­sen er så kri­tisk at han har meldt seg ut.

– Det blir som å set­te buk­ken til å pas­se havre­sek­ken. Jeg sto­ler ikke på at de kla­rer å skil­le rol­le­ne her, sier Frits Ni­ko­lai­sen.

Han er en av fle­re Naf-med­lem­mer som er kri­tisk til at NAF nå skal re­pa­re­re bi­ler, sam­ti­dig som de blant an­net hjel­per med­lem­mer i tviste­sa­ker med and­re verk­ste­der.

Sen­ter­le­der i Kris­tian­sand, Wil­ly Pe­der­sen, sier de har lyt­tet til med­lem­me­nes øns­ke om et eget verk­sted.

– De sis­te åre­ne er det fle­re som har etter­lyst en verk­sted­tje­nes­te hos oss. Vi åp­net of­fi­si­elt 6. juni, men had­de in­ne noen bi­ler på verk­ste­det før det også. Vi har fått man­ge po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger, sier Pe­der­sen.

MEL­DER SEG UT

Da NAF slapp ny­he­ten på sine Face­bo­ok-si­der i mai, var det blan­de­de re­ak­sjo­ner i kom­men­tar­fel­tet.

– NAFS fane­sak er at de skal være nøy­tra­le og ikke part i en sak. Det er ho­ved­grun­nen til at man­ge fort­satt er med­lem. Nå åp­ner de verk­sted for re­pa­ra­sjon, ikke bare for in­spek­sjon. Det na­tur­li­ge blir jo at de øns­ker fle­re kun­der til verk­ste­det, sier Ni­ko­lai­sen.

– Jeg tror man­ge kom­mer til å si opp med­lem­ska­pet. Selv har jeg vært med­lem i rundt 10 år, men nå er det slutt, leg­ger han til.

– UHELDIG ROLLEBLANDING

Ei­vind Sand­vik er også blant dem som har kas­tet seg inn i verk­steds­de­bat­ten. Han me­ner det blir et uheldig kon­kur­ranse­for­hold, etter­som NAF er en med­lems­or­ga­ni­sa­sjon.

− Jeg ble vel­dig be­tenkt da jeg les­te det­te. Prin­si­pi­elt sett er det ille. Med­lem­me­ne skal jo ha en trygg for­vis­ning om at det­te er upar­tisk. Nå skal NAF kon­kur­re­re med and­re verk­ste­der. Det er en uheldig rolleblanding, me­ner Sand­vik.

EGEN KLAGENEMND

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i NAF, In­ger Eli­sa­beth Sa­ge­dal, me­ner at de har sik­ret seg mot in­ter­esse­kon­flik­ter.

– Det­te er en pro­blem­stil­ling vi selv­føl­ge­lig vi har sett på, men vi me­ner at vår rol­le som in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon bare styr­kes. Vi opp­ret­tet en klagenemnd der­som med­lem­me­ne skul­le hav­ne i en tvist med våre verk­ste­der, sier Sa­ge­dal og fort­set­ter:

– Om vi skul­le ri­si­ke­re å hav­ne på feil side av bor­det, er det ikke våre ad­vo­ka­ter som be­hand­ler dis­se sa­ke­ne, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen.

– Kan du for­stå at noen med­lem­mer kri­ti­se­rer dere for verk­sted­ord­nin­gen?

– Ja, for så vidt, men vi ser at det­te er et til­bud fler­tal­let øns­ker. Vi var for­be­redt på at kri­tik­ken vil­le kom­me. Noe kom­mer av prin­si­pi­el­le år­sa­ker, mens noe kom­mer for­di NAF er blitt en kon­kur­rent, sier Sa­ge­dal.

– Har dere mis­tet med­lem­mer et­ter ny­he­ten om verk­sted­tje­nes­ten?

– Vi har hørt at noen få har valgt å mel­de seg ut av prin­si­pi­el­le år­sa­ker, som en pro­test. Det er ikke snakk om noe med­lems­fall. Vi er ikke be­kym­ret for det, sier Sa­ge­dal.

FOTO: JACOB BUCHARD

Sen­ter­le­der Wil­ly Pe­der­sen ved NAF Kris­tian­sand i de helt nye lo­ka­le­ne i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.