NOV vars­ler fem­te run­de med kutt

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

NOV har de sis­te åre­ne re­du­sert an­tall an­sat­te i Nor­ge fra over 5000 til 1700. Nå for­be­re­des nye kutt.

NOV har gått fra over 5000 til 1700 an­sat­te i Nor­ge. Nå lig­ger det an til å bli enda fær­re.

– Ja, det blir run­de num­mer fem. Jeg skul­le øns­ke mar­ke­det var bed­re, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS på Dvergs­nes i Kris­tian­sand.

FRA 5000 TIL 1700

På det mes­te, i 2015, had­de sel­ska­pet over 5000 an­sat­te i Nor­ge. Et­ter fire kutt­run­der er tal­let nede i 1700. Og nå vars­les en ny run­de. Slik er ord­ly­den i presse­mel­din­gen fra sel­ska­pet:

«Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS (NOVN) har i lø­pet av de sis­te 2 år re­du­sert an­tall an­sat­te be­ty­de­lig med bak­grunn i den ut­ford­ren­de mar­keds­si­tua­sjon, som har re­sul­tert i re­du­sert ordre­inn­gang og ordre­re­ser­ve.

Sty­ret i sel­ska­pet har bedt ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør om å se på yt­ter­li­ge­re til­tak for å til­pas­se sel­ska­pet til den rå­den­de mar­keds­si­tua­sjon. Et av til­ta­ke­ne som vur­de­res, er en yt­ter­li­ge­re jus­te­ring av be­man­ning. Sel­ska­pet har inn­le­det sam­ar­beid med de til­lits­valg­te og vil frem­me for­slag til be­slut­ning for sty­ret mot slut­ten av juni.

Sel­ska­pet vil kom­me med mer in­for­ma­sjon så snart pro­ses­se­ne er av­slut­tet og be­slut­nin­ge­ne er tatt.»

– Vi er i inn­le­den­de sam­ta­ler med de til­lits­valg­te, opp­ly­ser Fro­de Jen­sen.

SVIKTENDE ORDRE­INN­GANG

– Det er ikke man­ge da­ge­ne si­den du for­tal­te at de an­sat­te had­de nok å gjø­re?

– I dag, ja. Men vi ser frem­over, og det går fire-fem må­ne­der før en ned­be­man­nings­pro­sess er i mål. I til­legg ser vi på and­re mu­li­ge, kost­nads­re­du­se­ren­de til­tak, un­der­stre­ker Jen­sen.

HOLDT INFORMERT

Knut Rike er ho­ved­til­lits­valgt for de Tek­na-or­ga­ni­ser­te i NOV Nor­way.

– Det er en tøff si­tua­sjon som har vart len­ge, og som jeg gjer­ne skul­le ha vært for­uten. Le­del­sen har holdt oss informert om ut­vik­lin­gen gjen­nom hele pro­ses­sen og det­te kom­mer egent­lig ikke som noe lyn fra klar him­mel, be­mer­ker Rike.

Han leg­ger til: – Mar­keds­si­tua­sjo­nen er ille for alle i bran­sjen og NOV er ikke fri­tatt.

ARKIVFOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Det går mot kutt­run­de num­mer fem hos NOV.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Fro­de Jen­sen i Na­tio­nal Oil­well Var­co Nor­way AS vars­ler nok en kutt­run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.