SIDE 12 Gir gra­tis fe­rie til fat­ti­ge fa­mi­li­er

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

Re­spon­sen var over­vel­den­de da Jan Mor­ten Ny­hus lur­te på om noen som ikke har råd, har lyst på gra­tis fe­rie i en uke på Hamre­san­den. Der­for til­bys nå to fe­rie­uker.

Et­ter 7645 de­lin­ger, 745 kom­men­ta­rer og fle­re enn 6300 li­kes på Face­bo­ok, måt­te den uføre­tryg­de­de 39-årin­gen fra Moi be folk slut­te å dele.

Det var i fjor sommer Jan Mor­ten luf­tet en idé for kona Inge­bjørg.

– Vi snak­ket om at ikke alle er så pri­vi­le­ger­te som oss, som har mu­lig­het til å dra på fe­rie. Så be­stem­te vi oss for å bi­dra.

13. april i år la han ut be­slut­nin­gen på sin Face­bo­ok-side.

MAN­GE BIDRAG

«Vi kun­ne ten­ke oss å til­by en kom­plett fe­rie for fa­mi­li­er som ikke har råd. Men det­te kos­ter en del, så jeg lu­rer på om noen av dere kun­ne ten­ke dere å bi­dra litt til at en fa­mi­lie kan få en drømme­fe­rie i Kris­tian­sand.»

Det kun­ne noen av dem. Hvil­ket be­tyr at Ham­re fa­mi­liecam­ping lar vogn med for­telt stå gra­tis i to uker i au­gust. Og at to mat­bu­tik­ker gir et gave­kort hver på 1000 kro­ner, slik at gjes­te­ne får mat i cam­ping­vog­nas kjøle­skap.

Ny­hus for­tel­ler dess­uten at to ser­ve­rings­ste­der gir til sam­men 1800 kro­ner til hver fa­mi­lie i form av gave­kort.

– Fle­re be­drif­ter og pri­vat­per­soner bi­drar til at fa­mi­lie­ne også får bil­let­ter til Dyre­par­ken og kan­skje and­re opp­le­vel­ser, sier Ny­hus, som for­tel­ler at 2800 kro­ner er mot­tatt fra fjern og nær til fe­rie­pro­sjek­tet.

Da Ny­hus opp­da­ter­te sa­ken enn drøy må­ned se­ne­re, var re­spon­sen blitt så over­vel­den­de at han måt­te be sine føl­ge­re om ikke len­ger å dele til­bu­det.

Og så man­ge at ek­te­pa­ret be­slut­tet å ut­vi­de til­bu­det med en uke til, slik at enda en fa­mi­lie kan gle­de seg til au­gust.

MAN­GE ØNS­KER

– Kona og jeg les­te gjen­nom alle de over 200 fore­spørs­le­ne som kom. Og bare så det er sagt, vi skul­le så gjer­ne ha hjul­pet samt­li­ge, sier ekte­man­nen, som de sis­te da­ge­ne har vært på Ham­re fa­mi­liecam­ping med bar­na Mar­ta (6) og tvil­lin­ge­ne Da­ni­el og Mat­tias (3) i fa­mi­li­ens cam­ping­vogn, mens kona måt­te være på jobb som bi­blio­tek­sjef i Bjerk­reim.

Ek­te­pa­ret end­te opp med å in­vi­te­re to fa­mi­li­er, som beg­ge har dår­lig råd og kro­nisk syke barn.

ENORMT BEHOV

Inge­bjørg og Jan Mor­ten Ny­hus har en ut­ford­ring til folk som har en cam­ping­vogn, ei hyt­te el­ler en båt stå­en­de uvirk­som:

– Del go­de­ne med noen. Røde Kors, Blå Kors og Hjerte­lyst til­byr uli­ke ty­per fe­rie­opp­hold for fa­mi­li­er og barn og unge med vans­ke­lig økonomi.

Ko­or­di­na­tor Ed­mund Birke­dal i Vest-ag­der Røde Kors mel­der om enormt behov.

– Da på­mel­dings­fris­ten gikk ut sist fre­dag, had­de 101 fa­mi­li­er søkt om 40 plas­ser. An­tall sø­ke­re har økt de sis­te tre åre­ne.

Ed­mund Birke­dal leg­ger til at sta­dig fle­re et­nisk nors­ke er blant sø­ker­ne.

– Tid­li­ge­re ut­gjor­de den an­de­len én til ti. Nå er fire av ti fa­mi­li­er et­nis­ke nord­menn.

– Skyl­des øk­nin­gen la­ve­re ters­kel for å søke el­ler mer fat­tig­dom?

– Jeg tror den skyl­des at sta­dig fle­re får vans­ke­lig økonomi som føl­ge av stram­me­re ar­beids­mar­ked.

– Hva ten­ker du om at også pri­va­te vil bi­dra til fle­re får en fe­rie­tur?

– At det er glim­ren­de og at det bur­de fle­re ten­ke på.

FOTO: LARS HOLLERUD

De sis­te da­ge­ne har Jan Mor­ten Ny­hus og bar­na Mar­ta (6), Da­ni­el (3) og Mat­tias (3) til­brakt på Ham­re fa­mi­liecam­ping. Der skal også to ukjen­te fa­mi­li­er få gle­de av vog­na i au­gust.

FOTO: LARS HOLLERUD

– Vi gjør det lil­le vi kan for å dele med noen. Hvis det in­spi­re­rer and­re til å gjø­re noe lig­nen­de, vil in­gen ting være bed­re enn det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.