Vur­de­rer til­tak et­ter kø­kao­set på E 39 søn­dag

Tunnel­ar­beid før­te til køer og opp mot 40-45 mi­nut­ters for­sin­kel­ser for bi­lis­ter på Ves­ter­vei­en i hel­ga. Sta­tens vegvesen skal nå vur­de­re om tra­fik­ken kan av­vik­les på en an­nen måte ved nes­te leng­re vei­steng­ning.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

Sta­tens vev­ge­sen had­de ikke sett for seg søn­da­gens om­fat­ten­de kø­kaos på E 39. Nå vur­de­rer de til­tak nes­te gang de skal sten­ge ho­ved­vei­en.

– Det ble litt mer kø enn jeg had­de trodd, sier bygge­le­der Mar­tin Fol­ke­stad i Sta­tens vegvesen.

Klok­ka 20.00 lør­dag ble de vest­gå­en­de lø­pe­ne i Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len stengt for tra­fikk – fram til 06.00 man­dag.

Den se­ne­re tid har dis­se lø­pe­ne blitt stengt dag­lig fra klok­ka 22.00 til 06.00 på grunn av ar­beid i for­bin­del­se med opp­gra­de­ring av tun­ne­le­ne. Tra­fik­ken har blitt av­vik­let i beg­ge ret­nin­ger i de øst­gå­en­de lø­pe­ne ved hjelp av midt­de­ler de åtte ti­me­ne.

I STAMPE

Søn­dag kor­ket det seg imid­ler­tid kraf­tig til på E 39 på vei inn mot sen­trum på grunn av den vars­le­de lang­steng­nin­gen, som var­te i 34 ti­mer.

Ved 15-16-ti­den sto køen i stampe fra noen hund­re me­ter før rund­kjø­rin­gen i Kart­heia og gjen­nom sen­trum.

– For­sin­kel­sen på Ves­ter­vei­en var på opp mot mel­lom 40 og 45 mi­nut­ter for bi­lis­ter søn­dag etter­mid­dag, opp­ly­ser Fol­ke­stad.

– Var køen som opp­sto som for­ven­tet?

– Ja, vi viss­te det kun­ne bli kø. Vi valg­te å sten­ge den­ne hel­ga, for­di tra­fikk­tel­lin­ger vi­ser at det er minst tra­fikk søn­dag.

– MER Kø ENN VENTET

– Ble køen «ver­re» enn dere trod­de?

– Det ble litt mer kø enn jeg had­de trodd, men vi viss­te det vil­le bli ut­ford­rin­ger. Vi skal ta en eva­lu­e­ring. Vi må vur­de­re om vi skal gjø­re ting an­ner­le­des nes­te gang.

Den øst­gå­en­de tra­fik­ken ble slu­set ned til Gart­ner­løk­ka, gjen­nom rund­kjø­rin­gen og inn i Bane­hei­tun­ne­len da det kor­ket seg til søn­dag. Tra­fik­ken gikk alt­så fra tre felt til ett ned un­der Ves­ter­brua.

– Det ble gjort på den­ne må­ten på grunn av tra­fikk­sik­ker­he­ten. Vi må vur­de­re om det skal gjø­res an­ner­le­des nes­te gang, på­pe­ker bygge­le­de­ren.

Fol­ke­stad kan for­tel­le at det vil kom­me fle­re leng­re tun­nel­steng­nin­ger av til­sva­ren­de art som den i hel­ga. Da­to­ene er imid­ler­tid ikke kla­re ennå.

– Det er noen opp­ga­ver som kre­ver mer ar­beid enn én natt. Med tan­ke på tids­punkt vil vi prø­ve å unn­gå en leng­re steng­ning hvis det ar­ran­ge­res stør­re ar­ran­ge­men­ter og kon­ser­ter i sen­trum, un­der­stre­ker han.

FER­DIG NES­TE SOMMER

Ar­bei­det med å opp­gra­de­re de vest­gå­en­de lø­pe­ne i Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len skal være fer­dig til høs­ten. De­ret­ter står de øst­gå­en­de lø­pe­ne for tur. Alt ar­beid skal være fer­dig som­mer­en 2018.

Kon­trak­ten for tun­nel­ar­bei­det har en ver­di på over 200 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Opp­gra­de­ring av tun­nel­løp i Bane­hei­tun­ne­len og Od­der­nes­tun­ne­len før­te til lan­ge køer på Ves­ter­vei­en i Kris­tian­sand søn­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.