Ny tun­nel un­der Oslo­fjor­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

De sis­te end­rin­ge­ne i Na­sjo­nal trans­port­plan er på plass. Rin­ge­riks­ba­nen frem­skyn­des, det blir ikke bro over Oslo­fjor­den og E6 i Gud­brands­da­len må ven­te.

Det ble klart da trans­por­tog kom­mu­ni­ka­sjons­ko­mi­te­en la fram sin inn­stil­ling til Na­sjo­nal trans­port­plan (NTP) for Stor­tin­get man­dag.

De fire sam­ar­beids­par­ti­ene har satt punkt­um for dis­ku­sjo­nen om det bør byg­ges bro over Oslo­fjord­tun­ne­len. I NTP har re­gje­rin­gen satt av 4,5 mil­li­ar­der kro­ner til et nytt tun­nel­løp, men har fram til nå ikke tatt et en­de­lig valg. Et al­ter­na­tiv har vært sten­ging av Oslo­fjord­tun­ne­len og iste­den bro­for­bin­del­se mel­lom Frogn og Røy­ken via Hå­øya.

– Må­let er opp­start i førs­te pe­rio­de. Det vil gi be­ty­de­lig bed­re tra­fikk­sik­ker­het med et nytt tun­nel­løp når det­te kom­mer i gang, sier Ni­ko­lai Astrup (H), le­der av trans­port­ko­mi­te­en.

Det er nå klart at det lig­ger an til bygge­start på Rin­ge­riks­ba­nen i 2021, og at det er et mål å kom­me i gang med ut­bed­ring av E16 mel­lom Ar­na og Stang­hel­le sam­me år.

– Det job­bes med å få ned kost­na­de­ne. Vi må få til et pro­sjekt som gjør at man kan få sam­men­hen­gen­de ut­byg­ging på den­ne ras­ut­sat­te strek­nin­gen, sier Krfs sam­ferd­sels­po­li­tis­ke tals­mann Hans Fred­rik Grø­van.

Innstil­lin­gen åp­ner dess­uten for for­skut­te­ring av far­le­der og fiskeri­havn­ut­byg­gin­ger. Man­ge av dis­se pro­sjek­te­ne lå opp­rin­ne­lig i den sis­te seks­års­pe­rio­den fra 2024 til 2029. Nå kan de flyt­tes fram ved at kom­mu­ner, fyl­kes­kom­mu­ner og pri­va­te for­skut­te­rer de­ler av reg­nin­gen, og så får pen­ge­ne til­ba­ke se­ne­re.

– Det har vært et sterkt øns­ke fra man­ge fiskeri­hav­ner langs kys­ten som ta­per på ikke å kom­me i gang. Vi åp­ner for et prin­sipp som lar dis­se pro­sjek­te­ne rea­li­se­res tid­li­ge­re enn vi had­de lagt opp til, sier Grø­van.

Hau­ke­li­tun­ne­len på E134 er et pro­sjekt som også kan på­be­gyn­nes tid­li­ge­re enn fore­slått. Det vil bli del­vis fi­nan­siert gjen­nom bom­pen­ger, og bom­penge­sel­ska­pet skal leg­ge ut mid­le­ne i den førs­te pe­rio­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.