– Omstil­ling i bran­sjen

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Verk­ste­det i Kris­tian­sand lig­ger i Sør­lands­par­ken, der Naf-sen­te­ret al­le­re­de er etab­lert. Verk­ste­det er ett av fire i Nor­ge så langt.

– Vi er for­nøy­de med å kun­ne til­by kun­de­ne våre helt nye lo­ka­ler og tje­nes­ter. Med­lem­me­ne står helt fritt til å bru­ke oss som verk­sted, sier Wil­ly Pe­der­sen.

Han me­ner det er na­tur­lig at en­kel­te med­lem­mer er skep­tis­ke til det nye til­bu­det.

Re­gion­le­der i NAF, Tho­mas Thor­rud, er hel­ler ikke be­kym­ret for med­lems­svikt.

− I for­kant ble det gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se som vis­te at et stort fler­tall øns­ket den­ne tje­nes­ten. Vi me­ner å se et ty­de­lig sig­nal der man øns­ker en «one stop shop», hvor alt gjø­res på ett sted. Så mis­ter vi noen med­lem­mer som er skep­tis­ke til det­te, men jeg tror vi får inn enda fle­re med­lem­mer som er i and­re en­den av ska­la­en, sier Thor­rud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.