Kri­tikk fra bil­bran­sje­for­bun­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Da ny­he­ten om tje­nes­ten kom i fe­bru­ar fikk de blant an­net kri­tikk av Nor­ges bil­bran­sje­for­bund (NBF), som men­te at rolle­blan­din­gen var uheldig.

– Det­te er en opp­fat­ning vi fort­satt de­ler. NAF står selv­føl­ge­lig helt fritt til å star­te verk­sted, men vi me­ner det er synd at rol- lene har blitt mer uty­de­li­ge, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Egil Steins­land.

– Bran­sjen men­te at den tid­li­ge­re for­de­lin­gen, der NAF re­pre­sen­ter­te bil­ei­er­ne og vi re­pre­sen­ter­te verk­ste­de­ne var svært nyt­tig. Da had­de man en part som ikke had­de ko­mersi­el­le in­ter­es­ser i bran­sjen, sier Steins­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.