Sam­let inn 85.000 kro­ner til kreft­kam­pen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Mor til av­døde Thea Steen er stolt over at dat­te­rens en­ga­sje­ment le­ver vi­de­re. Søn­dag ble det ar­ran­gert mar­keds­dag til inn­tekt for Thea Ste­ens Minne­fond og Kreft­for­enin­gen.

To­ve Steen var selv til ste­de på brukt­mar­ke­det på Fest­nin­gen søn­dag.

Det er nå snart et år si­den Ste­ens dat­ter Thea døde av liv­mor­hals­kreft. Dat­te­ren, som ble 26 år gam­mel, en­ga­sjer­te seg sterkt i kreft­sa­ken da hun ble syk. Gjen­nom sin egen vi­deo­dag­bok og in­ter­vju­er for­tal­te hun åpent om syk­dom­men, i håp om å få flest mu­lig til å sjek­ke seg hos le­gen. Steen var også ini­tia­tiv­ta­ke­ren bak kam­pan­jen #sjekkdeg.

– Det end­te jo ikke bra for Thea, men jeg vet at hun har bi­dratt til å red­de man­ge and­re. Jeg er gans­ke stolt, sier To­ve Steen.

Søn­da­gens brukt­mar­ked ble ar­ran­gert av Fædre­lands­ven­nen. Det ble sam­let inn drøyt 100.000 kro­ner. Når ut­gif­te­ne er be­talt er det igjen rundt 85.000 kro­ner, som går til kam­pen mot kreft.

FOTO: JIM RUNE BJORVAND

He­le­ne Abus­dal, To­ve Steen, Li­ne Raa­en Os­mund­sen og An­ne Marie Tel­haug Wins­nesd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.