Råd­man­nen vil ikke ut­vi­de Idretts­plas­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Råd­mann Svein Skis­land vil stop­pe ut­vi­del­sen av Idretts­plas­sen på Moseidmoen for­di det ko­ser 15 mil­lio­ner kro­ner å fjer­ne fire bo­li­ger.

– Moseidmoen er plas­sen å sat­se, me­ner le­der i Vind­bjart IL, Ole Mar­tin Om­dal, og Svein Erik Slå­en fra Vind­bjart fot­ball­klubb.

De er svært kri­tis­ke til det som nå skjer og ber po­li­ti­ker­ne stop­pe råd­man­nens inn­spa­rings­for­slag.

FIRE BO­LI­GER

– Enes­te rik­ti­ge be­slut­ning er å inn­løse de bo­li­ge­ne slik at vi får plass nok til å byg­ge en fram­tids­ret­tet idretts­plass, sier de.

Som en eks­tra­sak kom­mer idretts­plas­sens skjeb­ne opp i plan- og øko­nomi­ut­val­get i Vennesla i dag. Råd­mann Svein Skis­land har i en e-post til po­li­ti­ker­ne med­delt at han øns­ket å stop­pe ar­bei­det med ny re­gje­rings­plan for Idretts­plas­sen.

Kjer­nen er kost­na­der. Hvis kom­mu­nen skal få plass til alt som er tenkt ut­vik­let på Idretts­plas­sen må tro­lig fire hus i om­rå­det un­der Svine­fjel­let. Det vil kos­te cir­ka 15 mil­lio­ner kro­ner.

Skis­land an­be­fa­ler at po­li­ti­ker­ne stop­per hele ar­bei­det med ny re­gu­le­rings­plan og hel­ler opp­rus­ter idretts­plas­sen et­ter gam­le pla­ner.

– Vi vil sterkt an­be­fa­le at po­li­ti­ker­ne ikke hø­rer på råd­man­nen, men at ar­bei­det med Idretts­plas­sen fort­set­ter med sam­me styr­ke, ut­ta­ler Om­dal og Slå­en, som har sendt et eget brev til po­li­ti­ker­ne.

IKKE PLASS

Tan­ken har vært å snu den sto­re fot­ball­ba­nen, byg­ge nye tri­bu­ner, ny fri­idretts­are­na, samt fle­re and­re ba­ner, og ska­pe plass til fler­bruks­hall og skole­gård for Moseidmoen sko­le, samt bed­re par­ke­rings­for­hol­de­ne.

Nå vi­ser det seg at det ikke er plass til alt inn­for re­gu­le­rings­om­rå­det og da­gens idretts­plass.

Råd­man­nen ute­luk­ker å kjø­pe hus, og sier kon­se­kven­sen av en ny plan vil bli mind­re plass til idret­ten enn nå. Da me­ner han det ikke er verd å gå vi­de­re med ny plan.

Råd­man­nen vil hel­ler sat­se på å byg­ge om da­gens gress­mat­te til kunst­gress, byg­ge fire fri­idretts­ba­ner, be­hol­de skole­går­den som i dag og be­hol­de ek­sis­te­ren­de kunst­gress­ba­ner og opp­rus­te da­gens gar­de­ro­be­bygg.

HALL VED VENNESLAHALLEN?

Det blir ikke plass til ny fler­bruks­hall. Den har Vind­bjart-le­del­sen fra før an­be­falt at byg­ges i til­knyt­ning til Venneslahallen.

– Vi har en fan­tas­tisk ak­ti­vi­tet. Vi er vi på maks ut­nyt­tel­se fle­re da­ger i uka. Vi må ha ny idretts­plass med stør­re ka­pa­si­tet, skri­ver Vind­bjart-le­del­sen til po­li­ti­ker­ne.

FOTO: ODD-IN­GE ULEBERG

Idretts­plas­sen på Moseidmoen. – Stor nok, me­ner råd­man­nen. – For li­ten, sier Vind­bjart-le­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.