Macrons par­ti dan­ket ut ri­va­le­ne

Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron fei­de de etab­ler­te par­ti­ene av ba­nen i førs­te del av val­get til na­sjo­nal­for­sam­ling. Men in­ter­es­sen var la­ber hos vel­ger­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nå får na­sjo­nal­for­sam­lin­gen et «nytt an­sikt», lo­ver stats­mi­nis­ter Édouard Philip­pe.

Macrons nye sen­trums­par­ti Re­pub­lik­ken på vei og koa­li­sjons­part­ne­ren Mo­dem fikk sam­let 32,3 pro­sent av stem­me­ne i førs­te valg­run­de. De stil­ler til valg med en lis­te som er full av kan­di­da­ter som ald­ri har vært i po­li­tik­ken før.

For de gam­le par­ti­ene som har vært vant til å sty­re Frankrike, er ne­der­la­get knu­sen­de.

– Macron står for et brudd med alt det gam­le, sier fors­ker Mar­te Mang­set ved HIOA.

– Det er brudd med de klas­sis­ke par­ti­ene, brudd med de gam­le po­li­ti­ker­ne. Det er en enorm for­ny­el­se av hele det po­li­tis­ke sys­te­met, sier hun.

STORT FLER­TALL

Hvor stor ut­tel­lin­gen blir i an­tall man­da­ter, er ikke klart før et­ter an­nen valg­run­de nes­te søn­dag. Men iføl­ge pro­gno­ser fra me­nings­må­lings­in­sti­tut­ter lig­ger koa­li­sjo­nen an til å få minst 400 se­ter. Gren­sa for fler­tall er 289 se­ter.

Raino Mal­nes, pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap ved UIO, me­ner for­kla­rin­gen er to­delt.

– Pre­si­den­ten har hatt en hel­dig hånd med vel­dig mye, også in­ter­na­sjo­na­le sa­ker. Em­ma­nu­el Macron og hans re­gje­ring har greid seg bra, mens de tre sto­re op­po­si­sjons­par­ti­ene har hatt mer el­ler mind­re åpne kri­ser å sli­te med, sier han.

VEL­GER­NE SVIKTET

Sam­ti­dig er valg­del­ta­kel­sen his­to­risk lav. Bare 48,7 pro­sent av de stemme­be­ret­ti­ge­de del­tok i førs­te valg­run­de, vi­ser tall fra det frans­ke in­nen­riks­de­par­te­men­tet.

Stats­mi­nis­te­ren me­ner for­kla­rin­gen lig­ger i kri­sen hos op­po­si­sjo­nen. – An­de­len hjemme­sit­te­re er en kon­se­kvens av de­mo­bi­li­se­rin­gen av po­li­tis­ke grup­per som ikke har vært i stand til å få ny vind i sei­le­ne et­ter at de tap­te pre­si­dent­val­get, sier Philip­pe.

Mang­set me­ner vel­ger­mas­sen pre­ges av re­sig­na­sjon.

– Det er et tegn på at det er en del som ikke har latt seg be­ru­se og be­geist­re. Det er folk som ten­ker at de ikke vil stem­me på noen, at po­li­ti­ker­ne er råt­ne, alle sam­men, sier hun.

Si­tua­sjo­nen er et po­li­tisk jord­skjelv for de etab­ler­te par­ti­ene. Spe­si­elt So­sia­list­par­ti­et lig­ger igjen i rui­ner.

So­sia­list­par­ti­et fikk bare 7,4 pro­sent av stem­me­ne i førs­te valg­run­de. Par­ti­et er i dag størst i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen med 280 se­ter, men lig­ger nå an til å mis­te de al­ler fles­te av dis­se.

Par­ti­ets pre­si­dent­kan­di­dat Be­noît Hamon mis­ter sin plass i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et Re­pub­li­ka­ner­ne etab­le­rer seg som størs­te op­po­si­sjons­par­ti med 15,8 pro­sent av stem­me­ne. Iføl­ge pro­gno­se­ne ven­tes Re­pub­li­ka­ner­ne og to and­re høyre­par­ti­er å få mel­lom 70 og 132 se­ter til sam­men, ned fra 227 i dag.

Na­sjo­nal front på ytre høy­re fløy fikk 13,2 pro­sent av stem­me­ne, mens det ra­di­ka­le venstre­par­ti­et Det ukue­li­ge Frankrike fikk 11,0 pro­sent.

FRYK­TER MONOPOL

Fle­re op­po­si­sjons­po­li­ti­ke­re sier de fryk­ter at Macrons koa­li­sjon skal bli så do­mi­ne­ren­de at det frans­ke de­mo­kra­ti­et svek­kes.

– Det er ikke rett at Macron skal få monopol på na­sjo­nal­for­sam­lin­gen, sier So­sia­list­par­ti­ets parti­sek­re­tær Jean-chris­tophe Cam­badé­lis.

– Hvis det ab­so­lut­te fler­tal­let hans nå blir enda stør­re, vil han i prak­sis ikke møte noen op­po­si­sjon. Vi vil få en na­sjo­nal­for­sam­ling uten kon­trol­le­ren­de makt og uten mu­lig­het til de­mo­kra­tisk de­batt. Det har vi ikke råd til, ad­va­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.