Må sva­re på be­skyld­nin­ge­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

USAS jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions vil igjen få spørs­mål om sin kon­takt med Russ­land når han stil­ler i en hø­ring i Se­na­tet.

Tid­li­ge­re i år inn­røm­te Ses­sions at han møt­te Russ­lands am­bas­sa­dør til Washing­ton to gan­ger i fjor. Før det­te had­de han hev­det at han ald­ri møt­te rus­se­re i lø­pet av valg­kam­pen fram mot pre­si­dent­val­get. De­mo­kra­ter i Se­na­tets etter­ret­nings­ko­mi­té øns­ker å få svar på om det fant sted et tred­je møte som Ses­sions ikke har for­talt om. Tirs­dag skal jus­tis­mi­nis­te­ren møte i ko­mi­te­en for å be­sva­re se­na­to­re­nes spørs­mål.

Kon­tak­ten mel­lom Ses­sions og am­bas­sa­dør Sergej Kisljak ble om­talt av tid­li­ge­re Fbi-sjef Ja­mes Co­mey da han møt­te i etter­ret­nings­ko­mi­te­en i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.