Job­bing, job­bing og job­bing

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● – Grün­der­li­vet er 80 pro­sent hardt ar­beid og 20 pro­sent noe an­net. Til­fel­dig­he­ter, flaks el­ler ti­ming. Men du kom­mer ikke unna hardt ar­beid, me­ner Sol­heim.

– Du må ofre mye. Selv kun­ne vi gjer­ne hatt en an­satt til, men har valgt å job­be har­de­re oss to, sier Sol­heim og nik­ker til salgs­sjef Hal­vard Jo­hann­es­sen ved si- den av.

Nett­verk er også vik­tig for grün­de­re, me­ner Sol­heim.

– Du må knyt­te til deg gode kon­tak­ter. Selv bru­ker vi sam­me regn­skaps­fø­rer og ad­vo­kat ved fab­rik­ken i Li­tau­en som jeg gjor­de da jeg var dag­lig le­der på Stanse­fab­rik­ken der nede, for­tel­ler Sol­heim.

– Og sist men ikke minst: når mot­gan­gen kom­mer må man gire opp! Du må ta be­slut­nin­ger kjapt, men li­ke­vel ha lang­sik­ti­ge vi­sjo­ner. Og ikke være redd for å gjø­re alle opp­ga­ve­ne selv, sær­lig opp­starts­fa­sen når inn­tek­te­ne kan være lave.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.