Åpent brev til kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjon og po­li­ti­ke­re

Faedrelandsvennen - - MENING - KRISTIAN KRISTENSEN, på veg­ne av øvre Tinn­heia Vel

Tinn­heia er et vel­fun­ge­ren­de lo­kal­mil­jø og et fler­kul­tu­relt fel­les­skap der et­nis­ke nord­menn og men­nes­ker fra and­re land og kul­tu­rer tri­ves sam­men.

Et stort fler­tall av dis­se be­boer­ne har i en spørre­un­der­sø­kel­se ut­trykt sin kla­re mot­stand mot at Tinn­heivei­en 15 skal om­re­gu­le­res for å byg­ge en mos­ké på tom­ta. Øvre Tinn­heia Vel har etab­lert et nett­verk i by­de­len av alle som øns­ker å vise sin mot­stand, som et tale­rør for be­boer­nes klart ut­tryk­te in­ter­es­se og synspunkt slik at dis­se blir hørt og for­stått av be­stem­men­de myn­dig­he­ter, media og det øv­ri­ge sam­fun­net. Nett­ver­ket be­står av vel­for­enin­gen, bo­retts­lag, me­nig­he­ter og en­kelt­per­soner som har øns­ket å gi sin til­slut­ning til at det ar­bei­des for å hind­re at en mos­ké byg­ges på den ak­tu­el­le tom­ten.

Nett­ver­kets ho­ved­ar­gu­men­ter mot etab­le­ring av en mos­ké er: Det er do­ku­men­tert at et over­vel­den­de fler­tall ikke øns­ker at det skal byg­ges en mos­ké på tom­ta. Av svar­pro­sent på 87 sa 94 % nei til mos­kébygg. God­kjen­ning av om­re­gu­le­ring og byg­ging av mos­ké vil være de­mo­kra­tisk ut­ford­ren­de, når de som blir ster­kest be­rørt ikke blir hørt. Tom­ta er ikke re­gu­lert til re­li­giø­se for­mål, men til næ­rings­virk­som­het. Det for­ven­tes at kom­mu­nen re­spek­te­rer sine egne ved­tat­te pla­ner og gir for­ut­sig­bar­het til and­re som bor el­ler har etab­lert seg i om- rå­det om hvil­ken virk­som­het som kan for­ven­tes i nabo­la­get.

Me­nig­he­ten som øns­ker å byg­ge mos­ké på tom­ta har få el­ler in­gen med­lem­mer på Tinn­heia. Den er der­for ikke et til­bud be­boer­ne i om­rå­det har etter­spurt. Pla­nen er ikke blitt til med ut­gangs­punkt i lokalt en­ga­sje­ment og gir ikke et re­elt og etter­spurt til­bud til da­gens be­bo­ere, si­den in­gen el­ler få på Tinn­heia er en­ga­sjert i me­nig­he­ten som øns­ker å etab­le­re seg.

Mos­ke­en er ar­ki­tek­to­nisk ut­ford­ren­de. Kjø­pe­ren av tom­ta har tid­li­ge­re snak­ket om å byg­ge et sig­nal­bygg som vil set­te Tinn­heia og Kris­tian­sand på kar­tet. Folk på Tinn­heia øns­ker ikke et slikt sig­nal­bygg, som vil gi ster­ke og feil­ak­ti­ge sig­na­ler til om­ver­den om både et­ni­si­tet og re­li­giøs sam­men­set­ning av be­folk­nin­gen i om­rå­det.

På lang sikt fryk­ter be­boer­ne at en mos­ké vil ska­pe uba­lan­se i et vel­fun­ge­ren­de lo­kal­mil­jø, der bygg og ak­ti­vi­tet vil være et strids­tema og en po­la­ri­se­ren­de virk­som­het. For å opp­nå vel­lyk­ket og lang­sik­tig in­te­gre­ring er det vik­tig å opp­rett­hol­de et et­nisk og kul­tu­relt mang­fold. Etab­le­ring av en mos­ké vil mot­vir- ke det­te for­må­let, hel­ler enn å bi­dra til det.

Øvre Tinn­heia nett­verk re­pre­sen­te­rer men­nes­ker med bak­grunn fra man­ge kul­tu­rer og re­li­gio­ner. Vi er­fa­rer dag­lig for­de­le­ne og triv­se­len ved å bo i et mang­fol­dig mil­jø, og øns­ker å be­va­re det­te. Vårt en­ga­sje­ment ret­ter seg mot byg­gin­gen av en mos­ké ak­ku­rat for­di vi me­ner den vil ska­de mang­fold, ut­vik­ling og triv­sel i vårt lo­kal­mil­jø. Vi me­ner det­te spe­si­elt un­der­stre­kes av at mos­képla­ne­ne ikke er for­ank­ret el­ler dri­ves frem av mus­li­mer som bor i nær­mil­jø­et. Vi stil­ler oss und­ren­de til kom­mu­nens hånd­te­ring og po­li­ti­ke­res ut­ta­lel­ser vedr tom­ta, som er på 1 mål og lig­ger midt i et bo­lig­om­rå­de. Med en av­stand til nær­mes­te bo­li­ger på 10-20 m sier det seg selv at mos­ké­en ikke er for­en­lig med ek­sis­te­ren­de be­byg­gel­se. Vi har for­stå­el­se for en me­nig­hets behov og øns­ke om et sam­lings­sted. Vi stil­ler oss ufor­stå­en­de til at kom­mu­ne og po­li­ti­ke­re ikke har bed­re for­stå­el­se og evne til å vei­le­de me­nig­he­ten til å fin­ne en eg­net tomt. Re­li­giø­se bygg bør ikke plas­se­res rundt i byen et­ter til­fel­dig­hets­prin­sip­pet. Det vil ska­pe uheldig pre­se­dens der­som kom­mu­nen leg­ger seg på en prak­sis der me­nig­he­ter kan kjø­pe næ­rings­tom­ter uten av­kla­ring og de­ret­ter få dem om­re­gu­lert. Be­ho­vet for et sam­lings­sted er le­gi­timt, men gir ikke me­nig­he­ten, kom­mu­nen og po­li­ti­ke­re rett til å over­kjø­re en hel by­del.

❞ På lang sikt fryk­ter be­boer­ne at en mos­ké vil ska­pe uba­lan­se i et vel­fun­ge­ren­de lo­kal­mil­jø, der bygg og ak­ti­vi­tet vil være et strids­tema og en po­la­ri­se­ren­de virk­som­het.

ARKIVFOTO: TOR­BJØRN WITZØE

Vårt en­ga­sje­ment ret­ter seg mot byg­gin­gen av en mos­ké ak­ku­rat for­di vi me­ner den vil ska­de mang­fold, ut­vik­ling og triv­sel i vårt lo­kal­mil­jø, skri­ver en re­pre­sen­tant før Øvre Tinn­heia Vel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.