Cir­kus Rav­ne­da­len som øl­kon­kur­ran­se

Faedrelandsvennen - - MENING - ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand Søg­ne

Fædre­lands­ven­nen ga man­dag, 12. juni, en god over­sikt over det de selv om­ta­ler som som ”his­to­ri­ens førs­te og sis­te Cir­kus Rav­ne­da­len”.

●● Men de ute­lot det som bil­det av­slør­te og som en god venn jeg har til­lit til tip­set meg om, nem­lig sir­ku­set rundt øl­tel­te­ne. Min venn rea­ger­te sterkt på det han opp­fat­tet som øl­pushing, både på opp­del­te om­rå­der og i an­non­se­ring av CB om hvor man­ge øl­re­kor­der de had­de tatt i Aust-ag­der. Jeg sy­nes også det var usma­ke­lig at ar­tis­te­ne skål­te med pub­li­kum, en opp­ford­ring til å hive in­ne på.

Hvor­for NRKS Trygde­kon­to­ret, Tho­mas Selt­zer, kom med opp­lys­nin­gen, skal ikke jeg spe­ku­le­re i, bare hvor­dan det ble opp­fat­tet: En­ten sa han det for­di han mang­let noe bed­re å si, el­ler han vil­le ut­ford­re pub­li­kum til å slå re­kor­den. Hvor­for skul­le el­lers en kon­fe­ran­sier hol­de di­rek­te kon­takt med bryg­ge­ri­et, som han et­ter eget si­gen­de har fått mel­ding fra om at det ald­ri før var druk­ket så mye øl på så kort tid i AustAg­der?

Det er med min og man­ges and­res gle­de at en slik kon­sert var den førs­te og den sis­te, når kon­sert­ar­ran­gø­re­ne og det lo­ka­le bryg­ge­ri­et blir så kor­rup­te at de plas­se­rer laste­bi­len med Cb-lo­go­en ved si­den av sce­nen. Og hvis du ikke had­de pils­glas­set med øl godt plas­sert i høy­re hånd, var du å reg­ne som lost, iføl­ge tip­se­ren. Noe vi kan se på bil­det fra re­por­ta­sjen i avi­sen at man­ge fulg­te. Og han sier vi­de­re: Det var en enormt uni­for­me­ring av drikke­kul­tu­ren. Et­ter hvert skjei­na folk bare rundt, og det var rett og slett utri­ve­lig. Min venn po­eng­te­rer at der også var folk som var der for å lyt­te til mu­sik­ken, men at en stor del sy­nes være der for å drik­ke. Min venn vet hvil­ken be­last­ning det er å gå imot den drikke­kul­tu­ren som fore­går både i kon­sert­mil­jø­et og el­lers i sam­fun­net, og ber meg der­for ano­ny­mi­se­re han som kil­de.

Jeg ut­ford­rer her­ved kon­fe­ran­sier Tho­mas Selt­zer til å gi en for­kla­ring på hvor­for han så seg nødt til å hol­de slik nær­kon­takt med bryg­ge­ri­et at de kun- ne gi han lø­pen­de opp­da­te­rin­ger over re­kor­der satt i nabo­fyl­ket. Jeg ut­ford­rer også ar­ran­gø­re­ne av den­ne øl­fes­ten om syns­punk­ter på ar­tis­te­ne, som for­øv­rig avi­sen har gitt gode kri­tik­ker, hvor­for ikke selve mu­sik­ken skal kla­re å trek­ke folk nok til å fi­nan­siere sli­ke kon­ser­ter? Man­ge av de som går på kon­ser­ter, får opp­le­vel­sen øde­lagt av over­sta­di­ge, fylle­fan­ter, og slut­ter der­med å kom­me.

Øl­fyl­la på den­ne kon­ser­ter er dess­ver­re ikke ene­stå­en­de. Alt for man­ge gode kon­ser­ter, med fan­tas­tis­ke ar­tis­ter, mis­ter man­ge se­riø­se pub­li­kum­me­re for­di vi har er­fart at de er ene enes­te fylle­rø­re. Og mu­si­ker­ne kon­kur­rer om plass på kon­sert­pla­ne­ne til ar­ran­gø­re­ne, og kan ikke øde­leg­ge for seg selv ved å ta en al­ko­hol­de­batt som fø­rer til at de blir ute­stengt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.