Is­rael tren­ger en pa­le­stinsk stat

Faedrelandsvennen - - MENING - STEINAR R. BERGE

Kris­ten­sio­nis­ter og and­re is­ra­els­ke støtte­spil­le­re skri­ver til sta­dig­het inn­legg om hvor de­mo­kra­tisk sta­ten Is­rael er, at pa­le­sti­ne­re ny­ter alle de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter etc.

●● De av­vi­ser på­stan­den fra en stor del av ver­dens­sam­fun­net og et øken­de an­tall jø­der om at Is­rael sta­dig mer be­ve­ger seg mot, el­ler lig­ner en apart­heid­stat. De på­står også at det ikke er noen ok­ku­pa­sjon på Vest­bred­den – i mot­set­ning til FN, 99 % av dets med­lems­land, Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal, Redd Bar­na og et utall and­re sto­re in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner.

Uke­avi­sen «The Eco­nomist» har 10. mai en 10 si­ders re­por­ta­sje om «Why Is­rael ne­eds a Pa­le­sti­ni­an Sta­te» - hvor for­side­bil­det er en blå da­vid­stjer­ne, hvor det i det ene hjør­net hen­ger en henge­lås i pa­le­stins­ke far­ger. Re­por­ta­sjen be­står av en rek­ke ar­tik­ler; «Six days of war, 50 years of oc­cu­pa­tion», «Høyre­side ver­sus eks­trem høyre­side» – un­der­tit­tel «Is­ra­els po­li­ti­ke­re frem­mer re­li­gion og in­to­le­ran­se», «Pa­le­sti­ne – A sor­ry Sta­te – Det er ikke ut­sikt til en slutt på ok­ku­pa­sjo­nen». Man un­der­stre­ker at Is­rael ikke på sam­me tid kan ha hele «The Land of Is­rael» (in­klu­dert Vest­bred­den), som en ho­ved­sa­ke­lig jø­disk stat – og sam­ti­dig være et fullt de­mo­kra­ti. Den en­de­lø­se ok­ku­pa­sjo­nen av pa­le­sti­ner­ne un­der­gra­ver Is­ra­els re­nom­mé i ut­lan­det og dets de­mo­kra­ti i lan­det, skri­ver de, og kon­klu­de­rer; Man bør glem­me snak­ket om (å avgi) «land for fred», det vik­ti­ge nå er «land for de­mo­kra­ti»!

The Eco­nomist er for øv­rig 50% eid av Rot­schild-fa­mi­li­en. Det er hund­re år si­den den bri­tis­ke re­gje­ring ved Bal­four­er­klæ­rin­gen ga da­væ­ren­de sio­nist­le­der lord Rot­schild løf­te om et «hjem­land» (ikke en egen stat) for jø­der i Pa­le­sti­na, og Rot­schild-fa­mi­li­en var sio­nist­be­ve­gel­sens vik­tigs­te støtte­spil­ler alt fra 1880-tal­let, og har be­talt for «Knes­set», byg­get til den is­ra­els­ke na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.