Trump dri­ter i kli­ma – desto vik­ti­ge­re med vår inn­sats!

Faedrelandsvennen - - MENING - KRISTIN KNUTSEN OG NATHANIEL STEINHAUG, styre­med­lem­mer i Grønn ung­dom Vest-ag­der

Det er klart at Do­nald Trump trek­ker USA ut av Pa­ris­av­ta­len. Det­te er selv­sagt kjempe­synd.

Det er tra­gisk at ver­dens mek­tigs­te mann vel­ger at USA skal stå på ut­si­den av ver­dens fel­les dug­nad i møte med en av vår tids størs­te ut­ford­rin­ger. Men vi kan ikke re­sig­ne­re. Når Trump dri­ter i kli­ma, er det desto vik­ti­ge­re at vi i Nor­ge ikke gjør det. Miljø­par­ti­et De Grøn­ne me­ner det er på sin plass med en egen straffe­toll mot USA når de trek­ker seg fra Pa­ris­av­ta­len. Vi me­ner Nor­ge bur­de være på­dri­ve­re for å få inn­føre en slik ord­ning. Dess­ver­re fin­nes det ikke mu­lig­het for sån­ne sank­sjo­ner enda. Det gjør det bare enda vik­ti­ge­re at vi skrur til vår egen inn­sats. I 2017 har vi bare noen få år på oss for å få ver­dens klima­gass­ut­slipp ned i et tem­po som hol­der oss un­der 1,5 gra­ders tem­pe­ra­tur­stig­ning. Vi kan fort­satt greie det, men det kre­ver at vi mak­si­me­rer vår inn­sats på alle fron­ter. Med det­te i men­te er vi litt skuf­fet over nors­ke po­li­ti­ke­re fra de sto­re par­ti­ene - sær­lig den sis­te uka.

Man­ge her hjem­me ler godt av Trump, og lat­ter­lig­gjør ham når han vil sub­si­di­ere kull­in­du­stri og snak­ker om “clean coal”. Det de ser ut til å glem­me er at Trumps kull­re­to­rikk er for­bau­sen­de lik olje­re­to­rik­ken - og po­li­tik­ken - som både Høy­re og Ar­bei­der­par­ti­et fø­rer. Vi ri­si­ke­rer, på sam­me måte som USA, å bli hen­gen­de et­ter ver­den hvis vi ikke al­le­re­de nå for­be­re­der oss på at sta­dig fær­re skal etter­spør­re den fos­si­le ener­gi­en vi eks­por­te­rer. La oss nå om­set­te frust­ra­sjo­nen over Trump i en­ga­sje­ment og handle­kraft her hjem­me. Langt vik­ti­ge­re enn å fni­se av Do­nald, er det å ta seg sam­men og spør­re som norsk po­li­ti­ker hvor­dan vi kan kut­te klima­gass­ut­slipp her hjem­me i Nor­ge - og i Euro­pa. Langt vik­ti­ge­re enn å fni­se av Do­nald, er det å ver­ne Love­se en gang for alle, stan­se ny le­ting et­ter olje som kli­ma ikke tå­ler, byg­ge høy­has­tig­hets­tog, fase ut ny­salg av fos­sil­bi­ler og å gjø­re det bil­li­ge­re å dele og re­pa­re­re. Det er nå det gjel­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.