Nos­tra­da­mus

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LAR­SEN,

Nos­tra­da­mus var en fransk råd­gi­ver som lev­de på 1500-tal­let. Han gjor­de fle­re vik­ti­ge pre­dik­sjo­ner.

●● Nos­tra­da­mus var ut­dan­net til lege, og had­de el­lers bak­grunn i språk og ast­ro­lo­gi. Han for­ut­så fle­re vik­ti­ge be­gi­ven­he­ter, og det var den frans­ke re­vo­lu­sjon, den

1. ver­dens­krig og den 2. ver­dens­krig. Det er sterkt gjort. Man­ge snak­ker om Nos­tra­da­mus i dag når man skal gjø­re kva­li­fi­ser­te gjet­nin­ger om usik­ker­het i frem­ti­den ba­sert på sta­ti­stikk. Det er man­ge vei­er å gå, når man skal vel­ge blant vei­ene til Ro­ma, men sta­tis­tis­ke kunn­ska­per bør gjø­re oss mer kjen­te på det som kom­mer. Nos­tra­da­mus viss­te mangt om me­get. Og han dik­tet også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.