Et frem­tids­ret­tet ar­kiv

HIFO hev­der i Fædre­lands­ven­nen 8. juni at Stats­ar­ki­vet i Kris­tian­sand er pi­lot i et om­or­ga­ni­se­rings­pro­sjekt in­gen ser kon­se­kven­sen av. Jeg er glad for opp­merk­som­he­ten HIFO vier oss.

Faedrelandsvennen - - MENING - KJETIL REITHAUG, fag­di­rek­tør, Sek­sjon for Do­ku­men­ta­sjons­for­valt­ning, Ar­kiv­ver­ket

Vi his­to­ri­ke­re er opp­tatt av å stu­de­re for­ti­den, bru­ke kunn­ska­pen i sam­ti­den og peke på hva his­to­ri­en kan vise oss om frem­ti­den. Vi er opp­lært til å være etter­ret­te­li­ge og kilde­kri­tis­ke. Der­for vil jeg gi et bre­de­re bil­de av si­tua­sjo­nen, ny­an­se­re de­ler av HIFOS opp­lys­nin­ger og sam­ti­dig kor­ri­ge­re feil de frem­set­ter.

Ar­ki­ver la­ges i dag di­gi­talt og hele na­sjo­nen står foran for­mi­dab­le ut­ford­rin­ger når det gjel­der be­va­ring av kul­tur­arv, do­ku­men­ta­sjon av en­kelt­per­soners ret­tig­he­ter og for­valt­nin­gens his­to­rie. Di­gi­ta­le ar­ki­ver stil­ler nye krav til oss alle. Ar­kiv­ver­kets sam­funns­opp­drag er å sik­re ar­ki­ver for sam­tid og etter­tid slik at de kan bru­kes som kil­der for en­kelt­per­soner, for­valt­ning og fors­ke­re. Vi må ta ak­ti­ve grep for å red­de ma­te­ria­let som ska­pes, slik at frem­ti­dens his­to­ri­ke­re kan fin­ne ar­ki­ver om det som skjer i dag.

For å gjø­re det­te og for å ut­nyt­te an­sat­tes fag­kom­pe­tan­se best mu­lig, ble Ar­kiv­ver­ket om­or­ga­ni­sert fra 1. no­vem­ber 2016. End­rin­gen ble til ved sam­ar­beid mel­lom le­del­se og or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, de er bi­falt av de­par­te­men­tet og Stor­tin­get er ori­en­tert. Vi er or­ga- ni­sert i sek­sjo­ner med na­sjo­nalt an­svar for uli­ke opp­ga­ver. An­sat­te i Kris­tian­sand som skal be­tje­ne pub­li­kum, kan kon­sen­tre­re seg om det­te og leg­ge sin kom­pe­tan­se i å bi­stå bru­ke­re når de tren­ger opp­lys­nin­ger el­ler ar­ki­ver. De slip­per å føre regn­skap, føre til­syn, dri­ve vei­led­ning i kas­sa­sjons­ar­beid – det over­la­tes til and­re. rkiv­ver­ket ar­bei­der for å til­pas­se tje­nes­te­ne til bru­ker­nes behov og øns­ker slik at res­sur­se­ne ut­nyt­tes der de mon­ner mest. Vi fort­set­ter ar­bei­det som star­tet med di­gi­ta­li­se­ring av folke­tel­lin­ger og kirke­bø­ker. Før var lese­sa­le­ne ful­le av folk som bruk­te det­te ma­te­ria­let og ga oss mye ar­beid. Nå lig­ger ma­te­ria­let på Di­gi­tal­ar­ki­vet og de kan se det hjemme­fra, slik 1,3 mil­lio­ner uni­ke bru­ke­re gjør hvert år. Til sam­men­lig­ning har lese­sa­le­ne i Ar­kiv­ver­ket til sam­men 18.000 gjes­ter i året. I Kris­tian­sand er det år­lig i over­kant av 1500 per­soner på lese­sa­len og be­sø­ket er hal­vert si­den 1995. Fort­satt di­gi­ta­li­se­ring og re­du­sert le­se­sals­be­søk fri­gjør ar­beids­kraft til å bed­re kun­ne bi­stå bru­ke­re med de størs­te ut­ford­rin­ge­ne. Det vil være uan­svar­lig å fort­set­te med sam­me res­surs­bruk når bruks­møns­ter og an­tall be­sø­ken­de er dra­ma­tisk re­du­sert.

HIFO på­står det er for­svun­net to pub­li­kums­ret­te­de stil­lin­ger ved stats­ar­ki­vet. Det­te er ikke kor­rekt.

AIKris­tian­sand har vi for­be­redt det ven­te­de ge­ne­ra­sjons­skif­tet blant an­sat­te og fo­ku­sert på kom­pe­tanse­over­fø­ring. De fire sis­te åre­ne har de yngs­te ut­ført mer av ar­bei­det med go­tisk skrift og inn­syn, un­der vei­led­ning av de mer er­far­ne. Våre to elds­te an­sat­te pen­sjo­ne­res og de har ved si­den av or­di­næ­re opp­ga­ver hatt spe­si­elt fo­kus på opp­læ­ring av sine arv­ta­ke­re. Det er rik­tig at det ikke er tatt stil­ling til om de to stil­lin­ge­ne skal vi­dere­fø­res, men to­tal­for­de­lin­gen av le­di­ge mid­ler i Ar­kiv­ver­ket vur­de­res fle­re gan- ger i året for å se hvor be­ho­vet er størst for le­di­ge res­sur­ser.

HIFO på­står det er for­svun­net to pub­li­kums­ret­te­de stil­lin­ger ved stats­ar­ki­vet. Det­te er ikke kor­rekt. En kon­ser­ve­rings­stil­ling er borte for­di for­ri­ge Riks­ar­ki­var fjer­net opp­ga­ve­ne fra Kris­tian­sand, og en mer­kan­til stil­ling er borte – beg­ge før om­or­ga­ni­se­rin­gen. Den sis­te ble rik­tig­nok del­vis brukt til enk­le pub­li­kums­ret­te­de opp­ga­ver de sis­te åre­ne, for­di be­ho­vet for mer­kan­tilt ar­beid ble kraf­tig re­du­sert et­ter sam­ord­ning i Ar­kiv­ver­ket. akta er at vi i Kris­tian­sand har lyst ut to ny­opp­ret­te­de stil­lin­ger, en av hjem­le­ne er så­gar flyt­tet ut fra Oslo. Fire stil­lin­ger i Kris­tian­sand er da øre­mer­ket de di­gi­ta­le ut­ford­rin­ge­ne for­valt­nin­gen står over­for – vi byg­ger et mil­jø for frem­ti­den. Den­ne sek­sjo­nen le­des fra Kris­tian­sand av un­der­teg­ne­de og vi har na­sjo­nalt an­svar for til­syn, vei­led­ning og ved­li­ke­hold av na­sjo­na­le stan­dar­der for elek­tro­nisk do­ku­men­ta­sjons­for­valt­ning. Sek­sjo­nen har i til­legg an­sat­te i Ha­mar, Oslo og Tromsø.

Ar­kiv­ver­ket må som all of­fent­lig for­valt­ning lø­pen­de vur­de­re res­surs­bru­ken sin. Vi skal der­for se på hvor­dan vi kan spa­re, her-

Fun­der også vur­de­re hus­lei­e­kost­na­der. Ut­gif­ter til byg­nings­drift ut­gjør sam­men med per­so­nal­kost­na­der nær­me­re 95% av ut­gif­te­ne våre. Det vil­le vært uan­svar­lig å ikke vur­de­re hvor­dan vi kan spa­re plass og re­du­se­re ut­gif­ter til lo­kal­leie for å fin­ne mid­ler til mer per­so­na­le og ut­vik­ling av bed­re tje­nes­ter. Stats­ar­ki­vet har en pi­lo­trol­le i pro­sjek­tet og fag­folk fra Kris­tian­sand har do­mi­ne­ren­de plass i ar­bei­det. apir­ar­ki­ve­ne i Kris­tian­sand er sik­ret godt for etter­ti­den slik de har vært i 80 år og vil være i frem­ti­den – nå må vi sør­ge for å sik­re det som blir la­get i dag – slik at his­to­ri­ke­re om 80 år kan han ar­kiv­ma­te­ria­le fra vår egen tid å fors­ke på. På 30-tal­let var det frem­synt å etab­le­re stats­ar­ki­vet for å sik­re re­gio­nalt ma­te­ria­le, nå er vi frem­syn­te i re­gio­nen for å red­de da­gens ar­ki­ver.

P

FOTO: TARJEI LEER-SALVESEN

An­sat­te i Kris­tian­sand som skal be­tje­ne pub­li­kum, kan kon­sen­tre­re seg om det­te. De slip­per å føre regn­skap, føre til­syn, dri­ve vei­led­ning i kas­sa­sjons­ar­beid – det over­la­tes til and­re, skri­ver fag­di­rek­tør Kjetil Reithaug.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.