Fær­re in­ter­na­sjo­na­le ar­tis­ter

De sis­te åre­ne har pri­sen på både euro og dol­lar ste­get be­trak­te­lig, noe som får di­rek­te kon­se­kven­ser for book­in­gen.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

– Tid­li­ge­re år har vi hatt langt fle­re uten­lands­ke band. De sis­te åre­ne har det skjedd en for­ver­ring av den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen med tan­ke på å booke uten­lands­ke ar­tis­ter. Det får di­rek­te kon­se­kven­ser for book­in­gen, sier fes­ti­val­sjef for Ca­nal Stre­et i Aren­dal, Mats Aron­sen.

Si­den for­som­mer­en 2013 har pri­sen på en euro ste­get med nes­ten 17 pro­sent, mens pri­sen på en ame­ri­kansk dol­lar har skutt i væ­ret med 42,5 pro­sent, skri­ver E24.

IN­TER­NA­SJO­NA­LE AR­TIS­TER

Det får kon­se­kven­ser for hele Festival-nor­ge som book­er fær­re in­ter­na­sjo­na­le ar­tis­ter. Nor­we­gi­an Wood har for ek­sem­pel ikke én enes­te in­ter­na­sjo­nal ar­tist på pro­gram­met i år.

Også fes­ti­va­le­ne på Sørlandet mer­ker sving­nin­ge­ne i va­luta­kur­se­ne. På Ca­nal Stre­et er det i år for ek­sem­pel bare tre uten­lands­ke navn; Earth, Wind and Fire, Kris­sy Matt­hews og Dans Dans.

– STØR­RE KONKURRANSE

Tof­fen Gun­nuf­sen har vært fes­ti­val­sjef for Skral i Grim­stad si­den 2015. Før det var han book­ing­sjef for Ho­ve og Quart. Han me­ner va­luta­kur­se­ne har end­ret seg lite si­den 2015.

– De sto­re for­skjel­le­ne mer­ket vi i 2008 og 2010. Da lev­de vi en bo­b­le her i Nor­ge og had­de god kjøpe­kraft. I 2010 lå dol­la­ren på 5,5, og det måt­te vi helt til­ba­ke til 1994 for å se.

Til sam­men­lig­ning lig­ger nå dol­la­ren på 8,8 kro­ner og euro­en på 10 kro­ner.

Gun­nuf­sen me­ner at det er like mye konkurranse om de uten­lands­ke ar­tis­te­ne som krone­kur­sen som gir fes­ti­va­le­ne ut­ford­rin­ger. For Skral sin del me­ner han va­luta­kur­sen har hatt lite å si for årets book­ing. Han har Tom Odell, Sean Paul og Kar­pe Diem på top­pen av pla­ka­ten i år.

– Men jeg skul­le gjer­ne hatt de 5000-10.000 eks­tra euro­ene til å kon­kur­re­re om de mel­lom­sto­re ar­tis­te­ne.

Palme­sus, som er den størs­te fes­ti­va­len på Sørlandet har fle­re in­ter­na­sjo­na­le navn på pla­ka­ten, blant and­re The Chains­mokers og Fed­de le Grand. Palme­sus-sjef Leif Fos­se­lie opp­ly­ser at de også mer­ker va­luta­sving­nin­ge­ne, selv om det ikke har fått noen di­rek­te kon­se­kven­ser for årets book­ing.

– Det er klart at vi opp­lev­de en ne­ga­tiv ef­fekt på de ho­no­ra­re­ne som ikke var be­talt da kur­sen end­ret seg sist. Ma­jo­ri­te­ten av våre ut­gif­ter er be­talt, men vi har hatt noen uhel­di­ge pos­ter, opp­ly­ser Fos­se­lie.

– Fø­rer det­te til at dere book­er mer norsk?

– Det er sjel­den vi lar det øko­no­mis­ke ho­no­ra­ret være en ho­ved­be­trakt­ning. Vi har ikke end­ret kon­sep­tet på grunn av det­te i sommer.

– Vil va­luta­kur­se­ne få noen kon­se­kven­ser for Palme­sus på sikt?

– Man må bli flin­ke­re til å sik­re seg, men det gjel­der ikke bare fes­ti­val­bran­sjen. Det gjel­der alle fir­ma som hand­ler i ut­lan­det.

FLE­RE BOOK­ER NORSK

Jevnt over sat­ser de nors­ke fes­ti- va­le­ne nå mer på nors­ke ar­tis­ter, noe som fø­rer til økt konkurranse om topp­nav­ne­ne.

– Det er mye bra norsk mu­sikk, men de tur­ne­rer på man­ge ste­der, og da blir det mye gjen­bruk, me­ner Gun­nuf­sen.

– Vi book­er mer norsk, og det er man­ge bra nors­ke ar­tis­ter for ti­den. Men det er selv­føl­ge­lig mye konkurranse om de mest po­pu­læ­re ar­tis­te­ne, så pri­se­ne har ste­get her også, sier Mats Aron­sen og trek­ker fram tre ek­semp­ler:

Aur­ora som skal spil­le Ca­nal Stre­et, Kar­pe Diem som top­per Skral og Hig­ha­sa­ki­te som var head­li­ner til Cir­cus Rav­ne­da­len.

– Så de nors­ke ar­tis­te­ne ny­ter godt av det­te?

– Ja, de nors­ke mu­sikk­sce­ne­ne blir sta­dig vik­ti­ge­re når man tje­ner mind­re på plate­salg. Det er Tono-ret­tig­he­ter og live­spil­ling som man tje­ner pen­ger på, og spe­si­elt fes­ti­va­le­ne om som­mer­en som ope­re­rer med høy­ere pri­ser en klubb­pri­se­ne el­lers i året.

Ver­ken Palme­sus, Ca­nal Stre­et el­ler Skral sier at va­luta­kur­sen får noen di­rek­te på­virk­ning på bil­lett­pri­se­ne.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Ca­nal Stre­et har i år bare tre uten­lands­ke ar­tis­ter på pro­gram­met. Det skyl­des den sva­ke krone­kur­sen. Bil­det er fra Ca­nal Stre­et i 2016.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fes­ti­val­sjef for Skral, Tof­fen Gun­nuf­sen.

FOTO: KJAR­TAN BJEL­LAND

Fes­ti­val­sjef for Palme­sus, Leif Fos­se­lie.

FOTO: THO­MAS HEGNA

Fes­ti­val­sjef for Ca­nal Stre­et, Mats Aron­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.