Dy­re­ne som ikke len­ger fins

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EN RANI HAGEN KATHLE-

BARNEBOK «Dy­re­ne som for­svant»

Li­ne Rensle­brå­ten Arne­berg og den py­re­ne­is­ke stein­buk­ken – alt sam­men fulgt av farge­rike og flot­te il­lust­ra­sjo­ner.

Her får man vite mye in­ter­es­sant om de uli­ke dyre­ar­te­ne, og det­te tror jeg vil gjel­de både for voks­ne og barn. Om den tas­mans­ke pun­gul­ven får man vite at den har en egen dag i Aust­ra­lia, for å min­nes at den en gang fan­tes.

Man får også vite en del om hvor­for dyre­ar­te­ne er ut­ryd­det, for men­nes­ke­ne kan på­vir­ke de and­re ar­te­ne på man­ge uli­ke må­ter.

Om step­hen­klat­re­smett får man vite at det var en inn­ført hus­katt på en øy som ut­ryd­det ar­ten, men vi får ikke vite noe om hvor­dan men­nes­ke­nes katte­hold ge­ne­relt på­vir­ker det bio­lo­gis­ke mang­fol­det. Her, og på fle­re ste­der, sav­ner jeg at stør­re lin­jer trek­kes. Det­te gjel­der f.eks. også gull­pad­den, som i føl­ge for­fat­te­ren er det førs­te dy­ret som har blitt ut­ryd­det pga. kli- ma­end­rin­ge­ne. Det­te skri­ver for­fat­te­ren uten å si noe om hvor­dan. Det hjel­per at det sist i boka kom­mer en kort og god inn­fø­ring i hva det in­ne­bæ­rer å være en ut­ryd­det dyre­art, og hva man kan gjø­re for å for­hind­re at dyre­ar­ter dør ut.

In­for­ma­sjo­nen er av ak­ku­rat pas­se­lig meng­de, og som bilde­bok er den vel­dig fin å bla i. Å nev­ne at den på et sted veks­ler mel­lom or­de­ne «rase» og »art»kan for noen kan­skje vir­ke som flise­spik­ke­ri, men un­der­teg­ne­de me­ner helt klart at det er vik­tig å ha or­den på be­gre­pe­ne. El­lers sav­ner jeg en inn­holds­lis­te i boka, det kun­ne vært prak­tisk å slå opp på de uli­ke dyre­ar­te­ne.

Alt i alt en fin og in­for­ma­tiv bok om ver­dens tris­te rea­li­te­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.