Hol­der ikke det den lo­ver

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VALERIE KUBENS

SAKPROSA «Nors­ke ta­bu­er»

San­na Sar­ro­maa Spar­ta­cus

Jeg had­de ventet en se­riøs ana­ly­se og gjen­nom­gang av norsk kul­turs skjul­te irr­gan­ger, men blir ser­vert mer el­ler mind­re godt ana­ly­ser­te sleiv­spark om for­hold som er godt kjent, og som det er grun­dig de­batt om i den nors­ke of­fent­lig­he­ten. Føl­ge­lig er de vel nep­pe å be­trak­te som ta­bu­er.

Så er da boka også en sam­ling av tid­lig skrev­ne blog­ger og kronikker fra den fins­ke for­fat­te­ren San­na Sar­ro­maa, og er an­ta­ke­lig ikke ment som hel­het­lig pre­sen­ta­sjon, av­slø­ring og ana­ly­se av norsk kul­tur. Skuf­fel­sen er alt­så skapt av for­la­get, som pre­sen­te­rer boka som noe an­net enn den egent­lig er.

Det førs­te for­fat­te­ren pre­sen­te­rer som norsk tabu, er hold­nin­gen til in­te­gre­ring av ut­vik­lings­hem­me­de i norsk sko­le. Der vi­ser hun til en vold­som medie­de­batt som opp­sto et­ter at hun som venstre­po­li­ti­ker stil­te kri­tis­ke spørs­mål til po­li­tik­ken. Det som imid­ler­tid ikke kom fram, ver­ken av medie­de­bat­ten el­ler av for­fat­te­rens re­flek­sjo­ner i etter­kant, var at de­bat­ten fore­gikk på feil pre­mis­ser. Prak­si­sen for in­te­gre­ring av barn med ut­vik­lings­for­styr­rel­ser er ikke helt slik som hun og medie­ne fast­slo.

Li­ke­le­des er kri­tik­ken hen­nes av mang­len­de inn­sats for flin­ke ele­ver i norsk sko­le in­gen tabu len­ger, men del av en på­gå­en­de de­batt.

Ar­ro­gan­se og ned­la­ten­het er et dår­lig re­to­risk virke­mid­del der­som en øns­ker å nå fram til me­nings­mot­stan­de­re. Her er et knip­pe på­stan­der fra boka:

«Små kom­mu­ner, små hjer­ner». «Nord­menn er vant til å ikke kre­ve el­ler le­ve­re pri­ma på noe felt». «Nord­menn opp­før­te seg som bort­skjem­te un­ger til de ny­rike.» (Om ar­beids­mo­ral).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.