Sik­ter mot 5000 del­ta­ke­re – mang­ler 3500

Pro­sjekt­le­der Ke­vin Juhl-thom­sen hå­per på 5000, men inn­ser at Nor­way Sum­mer Ga­mes (NSG) kan­skje ikke blir så po­pu­lær i de­but­året.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE H. DRANGSHOLT

– På­mel­din­ge­ne er fore­lø­pig la­ber, men fort­satt me­ner jeg ikke at det er urea­lis­tisk med 5000. Det er man­ge av idret­te­ne som bare så vidt har kom­met i gang med se­son­gen, og det er mu­lig å mel­de seg på nes­ten helt opp­til ar­ran­ge­men­tet. Vi sik­ter fort­satt mot 5000, men om vi blir 3000, 4000 el­ler 7000, det gjen­står ennå å se, sier Ke­vin JuhlThom­sen.

– Er du be­kym­ret?

– Det er ube­ha­ge­lig å ikke vite at vi er i mål. Sam­ti­dig er det bare en si­tua­sjon som vi må ak­sep­te­re. Det­te er førs­te året av et ar­ran­ge­ment som ikke er gjort noen and­re ste­der i ver­den, der­for har det vært en stor jobb å for­tel­le folk hva det­te er. Men vi kan ga­ran­te- re at ar­ran­ge­men­tet for dem som er med vil bli knall­bra, sier pro­sjekt­le­de­ren.

Det er un­der to må­ne­der til seks­da­gers-fes­ti­va­len star­ter 8. au­gust, et mul­tis­ports­ar­ran­ge­ment i Kris­tian­sand som ble pre­sen­tert med pomp og prakt på presse­kon­fe­ran­se i fe­bru­ar. Må­let er 5000 del­ta­ke­re i de­but­året, og 10.000 på sikt.

– Det blir et idretts­ar­ran­ge­ment for hele byen, for hele Nor­ge og Nor­den, og kan­skje også hele ver­den. Det fin­nes in­gen be­grens­nin­ger, sa Juhl-thom­sen den gang.

«VI ER MED NES­TE år»

Men det gir seg ikke selv:

– Til­bake­mel­din­ge­ne går på at «vi er med nes­te år», «vi er med nes­te år», «vi er med nes­te år». Men det er utro­lig vik­tig at folk mel­der seg på i år, både slik at vi skal få for­tel­le folk hva vi er og for at det skal bli økonomi til å sat­se skik­ke­lig i åre­ne som kom­mer, sier Ke­vin Juhl-thom­sen.

Det er idretts­klub­ber i Kris­tian­sand som skal stå bak «sin» idrett, men det er ver­ken fot­bal­lel­ler hånd­ball­klub­ber som vil være med. De vil ver­ne om sine egne tur­ne­rin­ger, og der­med mis­tet NSG et stort po­ten­si­al for del­ta­ke­re.

I ste­det er det bas­ket, svøm­ming og turn som skal dra las­set blant de rundt 25 idret­te­ne som til­bys. Iføl­ge Juhl-thom­sen har rundt 1500 fore­lø­pig meldt seg på.

EN MIL­LION I CULTIVA-STØT­TE

– Nå be­gyn­ner snart skole­fe­rien. Er det rea­lis­tisk å få man­ge på­mel­din­ger da?

– Det får vi se. Det er fle­re idret­ter som da er midt i se­son­gen. Vi kom­mer ikke til å ta fe­rie, og skal gjø­re det som skal til. Så får vi se hvor langt det rek­ker, sier den hel­tidsan­sann­te dans­ken - som har med seg Caro­li­ne Nguy­en i en halv stil­ling.

I til­legg til den idretts­li­ge bi­ten har ar­ran­gø­ren fått til­sam­men én mil­lion fra Cultiva som skal for­de­les over tre år for å inn­lem­me kunst og kul­tur. I til­legg har de fått noe støt­te fra Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Det­te hand­ler om å få folk til å for­stå at det­te er ei fest­uke for barn og unge, og det har vi ikke vært gode nok til. Om del­ta­ker­ne er kunst­ne­re, mu­si­ke­re, ar­tis­ter el­ler idretts­ut­øve­re, spil­ler in­gen rol­le for meg. Jeg vil lage Nor­ges størs­te ung­domssfes­ti­val, sier Juhl-thom­sen, som tid­li­ge­re var bas­kett­re­ner for Kris­tian­sand Pi­ra­tes.

SAV­NER LO­KA­LE

Nå job­ber han in­tenst med å sam­le ung­dom med helt uli­ke bak­grun­ner og in­ter­es­ser i én og sam­me festival.

– Po­en­get er at det­te ar­ran­ge­men­tet er så kom­plekst at det vil få be­tyd­ning for både byen vår, ung­dom­men vår og idret­ten over lang tid. Vi har så man­ge ting vi er gode til på Sørlandet, nå øns­ker vi

å få ung­dom til å gjø­re det­te sam­ti­dig og få syner­gi­ef­fek­ter av det.

I så måte har de en stor jobb å gjø­re. For mens både dans­ker, svens­ker, fransk­menn, un­ga­re­re, ame­ri­ka­ne­re og 20 ut­øve­re fra Ki­na har meldt seg på, er det langt mel­lom de lo­ka­le.

– For øye­blik­ket har vi nes­ten fle­re in­ter­na­sjo­na­le del­ta­ke­re enn lo­ka­le. Det skuf­fer meg at ikke fle­re lo­ka­le har meldt seg på. Jo fle­re på­mel­din­ger vi får, jo bed­re blir ar­ran­ge­men­tet. Vi er nødt til å sik­re oss øko­no­misk, un­der­stre­ker Juhl-thom­sen.

Geir Thor­stensen er dag­lig le­der i idretts­rå­det i Kris­tian­sand, og de er med­ar­ran­gør:

– Ar­ran­gør­klub­be­ne har satt opp hva de tror er rea­lis­tis­ke del­ta­ker­an­tall, og da ser det ut til at vi kan nå må­let om 5000 del­ta­ke­re, sier han.

– Hva om det blir 3000?

– Det bør ikke få kon­se­kven­ser. Det sto­re må­let i år har vært å få med flest mu­lig idret­ter, og så må vi ha økonomi som gjør at vi over­le­ver og kan styr­ke ar­ran­ge­men­tet nes­te år. Hvis vi er et godt vert­skap i år vil folk kom­me igjen, og da skal vi få yt­ter­li­ge­re del­ta­ke­re nes­te år. Ke­vin har al­le­re­de gjort en kjempe­jobb i å skaf­fe ar­ran­gør­klub­ber, sier Thor­stensen.

FOTO: BJEL­LAND, KJAR­TAN

Pro­sjekt­le­der Ke­vin Juhl-thom­sen lo­ver å gjø­re alt som står i hans makt for at Nor­way Sum­mer Ga­mes skal bli en suk­sess al­le­re­de i de­but­året.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Kris­tian­sand-ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (t.v.), In­ger Hutch­in­son (USUS), Ke­vin Juhl-thom­sen (pro­sjekt­le­der) og Geir Thor­stensen (dag­lig le­der i idretts­rå­det) var alle med på å pro­mo­te­re ar­ran­ge­men­tet på presse­kon­fe­ran­se i fe­bru­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.